Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Kordenadora jeral komisaun nasional surtu COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten sira iha tempu fulan rua hahu Febreiru to’o Abril atu halo advokasia no sensibilizasaun ba publiku kona ba importansia vasina, no reasaun kolateral sira atu komunidade sira bele komprende ho diak antes implementa vasina.

Kordenadora jeral komisaun nasional surtu COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten sira iha tempu fulan rua hahu Febreiru to’o Abril atu halo advokasia no sensibilizasaun ba publiku kona ba importansia vasina, no reasaun kolateral sira atu komunidade sira bele komprende ho diak antes implementa vasina.

Nia dehan ekipa tekniku ne’ebe hetan despaisu husi primeiru ministru no ministra da saúde prepara ona orario sira no planu sosializasaun atu hahu halo sosializasaun ba komunidade sira.

“Iha sosializasaun ne’e ami sei hili grupo tarjetu ne’ebe atu hahu sosializasaun, nune’e komunidade populasaun tomak bele intende vasina ne’e atu halo saida no depois hetan vasina saida mak akontese, sei esplika detailho husi ekipa tekniku sira,” nia hateten liu husi konferensia imprensa foin lalais ne’e iha salaun Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

Iha oportunidade ne’e, nia husu komunidade sira atu kolabora no partisipa iha atividade sensibilizasaun sira ne’e atu bele intende didiak intervensaun ne’ebe governu atu halo hodi kontrola no halo metigasaun ba surtu COVID-19.

Nia informa vasina 20% ou kuaze 263,000 dose apoia husi parseiru dezenvolvimentu COVAX Facility, maibe governu presiza tau orsamentu ba kustu operasional sira.

Nia dehan vasina ho kuantidade 100,000 dose husi 20% ne’e sei to’o mai iha fin de Febreiru, no faze segundu sei to’o iha fulan Abril no Maio atu bele hahu halo vasina ba ekipa frontline no komunidade sira iha area riksu hanesan iha frontera.

Nia hatutan sira mos propoin ona orsamentu sosa vasina kobre ba 80% populasaun, no kustu operasional sira.

Nia haktuir iha orsamentu jeral do estado tinan 2021, la tau orsamentu ba vasina, maibe osan fundu COVID-19 sei iha $7 milhoens ne’ebe bele responde ba nesesidade sira ne’e.

Iha parte seluk, membru parlamentu nasional, Deputada Lusia Taeki hateten populasaun hahu husi labarik to’o adulto sira presiza hetan esplikasaun ne’ebe klaru kona ba vasina, no kriteria sira atu hetan vasina tanba liu husi media hare iha nasaun balun ema dezmaia.

“Ministerio da saúde halo sisializasaun ba komunidade hotu iha timor laran tomak tanba ita hatene katak vasina ne’e ita hare iha rai liur balun bainhira ema hetan sona sira dezmaia, entau husu atu espliak kriteria sira atu povu sira hahu husi idade labarik to’o idozu hatene. Karik sira iha moras ruma hanesan tensaun, ran midar bele hetan vasina ou lae,” nia hateten.

Nia dehan governu mos presiza hare efetividade vasina ne’ebe atu sosa tanba vasina balun ho efetividade protesaun 95%, no ki’ik liu mak 62%.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04