Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Kordenadora Jeral Komisaun Nasional COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa iha loron 9 Fevereiru 2021 detekta tan kazu positivu COVID-19 konfirmadu nain 6, ne’ebe inklui labarik nain 1 ho idade tinan 3.

Kordenadora Jeral Komisaun Nasional COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa iha loron 9 Fevereiru 2021 detekta tan kazu positivu COVID-19 konfirmadu nain 6, ne’ebe inklui labarik nain 1 ho idade tinan 3.

Nia salienta, pasiente nain 6 ne’e kompostu husi familia 1 ho membru familia nain 5 nia viajen husi Jakarta-Indonesia mai iha Kupang iha loron 28 Janeiru, iha loron 29 kontinua viajen husi Kupang mai Atambua, no iha loron 30 Janeiru viajen mai iha Dili liu husi forntera Batugede, no diretamente ba autokuarantina iha Metiaut.

Alende ne’e, sidadaun ida seluk viajen husi Belun ba Atambua Indonesia no husi Atambua mai Timor-Leste ho dalan ilegal liu husi forntera Batugede iha loron 28 Janeiru.

“Sidadaun ida ne’ebe tama ilegal ne’e husi Batugede sae motor mai direita iha Dili, no to’o iha Dili ba iha familia nia uma iha Beto Comoro. Bainhira nia to’o iha familia nia uma sira husik deit iha liur no kontaktu servisu vijilansia foti sidadaun ne’e ba iha kuarantina Tibar tanba ne’e laiha kontaktu ho familia,” nia hateten.

“Sidadaun ida ne’ebe lori motor tula pasiente ne’e mai iha Dili ekipa halao hela investigasaun.”
Nia dehan pasiente sira ne’e ho idade 61, 35, 34 no nain 1 ho idade labarik tinan 3. Nia haktuir sidadaun estranjeiru, no sira halao servisu iha Embaixada Indonesia.

Nia hatutan pasiente sira ne’e asintomatika ou la hatudu sintomas hanesan isin manas, mear no inus been, maibe sira presiza akompanhamentu husi profesional saúde sira iha sala izolamentu.

Nia hateten numeru kazu konfirmadu aumenta ba beibeik tanba ne’e husu sidadaun sira atu hatudu konsiensia hodi kumpri mediad preventive sira ne’ebe Organizasaun Mundial Saúde no Ministerio da Saúde hatur ona hanesan fase liman ho sabaun no bee beibeik, uza maskara, mantein distansia fisiku no sosial.

“Ami halo enkontru ho diocese sira atu utiliza meus hotu ajuda hato’o medidas preventiva ne’ebe OMS hatur ona atu ita hotu lao tuir,” nia hateten.

Nia informa mos governu deside ona atu re-ativa Sentru Jestaun ba Krize hodi fo biban diak liu tan atu halao servisu prevensaun no metigasaun ba surtu tanba kazu aumenta makas hahu fulan Dezembru tinan 2020, to’o agora.

Tuir dadus kumulativu COVID-19 iha loron 9 Febreiru, hatudu total teste hamutuk 19,691, kompostu husi nain 115 hein rezultado, no nain 86 konfirmadu positivu, no husi ne’e nain 57 rekuperado, no nain 29 sei iha izolamentu Dili no Oecusse, no nain 19,496 rezultado teste negativu.

Alende ne’e, sidadaun ne’ebe kuarantina hamutuk 288, no autokuarantina nain 123, no pasa ona kuarantina loron 14 hamutuk 7,732.

Iha parte seluk, Membru Parlamentu Nasional, Deputado Antonio da Conçeicão preokupa ho problema saúde sira ne’ebe akontese iha rai laran, liu-liu kondisaun hospital sira nian atu fo atendimentu ba pasiente sira ne’ebe moras.

“Hau hanoin situsaun ne’ebe mak agora dadaun ita hasoru mak ita nia orientasaun makas liu ba COVID-19, maibe ita haluhan tiha katak lorloron ema mate hela iha hospital sira kauza moras seluk. Ne’e problema bo’ot ida ne’ebe hau hanoin COVID-19 halo ita preokupa ita ignora tiha moras sira seluk ne’ebe oho dadaun hela ema,” nia salienta.

Nia dehan fasilidade saúde sira, liu-liu hospital sira halerik hela ba medikamentu, konsomiveis no soru bee atu fo tratamentu ba pasiente tanba laiha.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04