Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Diretora Organizasaun Fundasaun Alola (FA), Maria Imaculada Guterre hateten sira kontinua fo ajuda finanseiru ba pasiente kibi’it laek sira ne’ebe presiza halo diagnosa biopsy iha rai liur atu hatene sira nia moras tanba atendimentu ida ne’e seidauk disponivel iha rai laran.

Diretora Organizasaun Fundasaun Alola (FA), Maria Imaculada Guterre hateten sira kontinua fo ajuda finanseiru ba pasiente kibi’it laek sira ne’ebe presiza halo diagnosa biopsy iha rai liur atu hatene sira nia moras tanba atendimentu ida ne’e seidauk disponivel iha rai laran.

Nia dehan kustu diagnosa biopsy depende ba iha medida amostra, maibe kustu ne’ebe sira hasai hodi halo referral ba amostra pasiente nian mak minimu $250 to’o $500 tanba diagnosa ida ne’e halao iha rai liur.

“Ami apoia pasiente kibi’it laek sira halo diagnosa biopsy, no ami mos ajuda pasiente sira sosa aimoruk tuir reseita ne’ebe mediku sira fo. Ami mos fornese sasan sira hanesan sutiaun, susun falsu, fuuk falsu no manga compras ba sira ne’ebe liman bubu depois operasaun atu tulun sira harii fiar aan halao atividade iha komunidade nia leet hanesan feto normal tanba reasaun husi tratamentu kankru mak fuuk monu,” nia hateten iha ambitu selebrasaun loron mundial moras kankru iha Salaun Universidade Oriental Timor Lorosa’e (UNITAL) Becora, Dili.

Nia konsiente kondisaun real iha rai laran atendimentu diagnosa no tratamentu ba moras kankru seidauk disponivel, maibe feto maluk barak mak sofre moras kankru susun no kankru serviks presiza ajuda no tulun ema hotu nian atu bele hetan tratamentu ne’ebe adequado.

Nia informa sira iha koperasaun servisu ho klinika privado sira atu halo transferensia amostra pasiente sira nian ba rai liur hodi halo diagnosa biopsy, bainhira mediku konsidera presiza duni halo diagnosa biopsy atu konfirma moras ne’e nia tipu no grau.

Iha parte seluk, Mediku Cirurgia iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Doutor Raimundu dos Santos hateten kankru susun reprejenta 10% husi servisu cirurgia nian, signifika numeru ne’ebe signifikante tebes.

Nia dehan dezafiu bo’ot ne’ebe Timor hasoru mak sosiedade sira sei iha fiar tratamentu tradisional tanba ne’e pasiente ne’ebe aprezenta aan mai fasilidade saúde tarde, no ikus mai labele salva.

“Ita nasaun ki’ik servisu oncologia ne’ebe seidauk kompletu, tanba ne’e ita tenke foku liu ba aumenta konesementu ba ita nia sidadaun sira, liu husi atividade ne’ebe ita halo ohin. Nune’e ita bele habelar konesementu to’o iha baze liu husi estudante sira,” nia hateten.

Nia dehan sintoma kankru susun mak susun matan dada aan tama laran, kulit susu nian namkurut hanesan sabraka kulit, ran sai husi susu matan no kanek iha susun.

Nia hatutan ba inan feto sira ne’ebe halo ezame ba susun detekta abnormal ruma hanesan sintoma sira ne’e bele aprezenta aan lalais ba parte saúde atu halo tratamentu sedu hodi salva vida.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04