Terça, Março 02, 2021
Total visitors: 550987

Manager Klinika Bairo Pite (KBP), Inacio dos Santos hateten klinika oferese hikas atendimentu kuidadu saúde Primaria hanesan konsulta ambulatorio, internamentu, maternidade, nutrisaun, imunizasaun no moras seluk tanba hetan apoia finanseiru husi governu.

Manager Klinika Bairo Pite (KBP), Inacio dos Santos hateten klinika oferese hikas atendimentu kuidadu saúde Primaria tanba hetan apoia finanseiru husi governu.

Nia salienta, tinan hira liu ba kotuk sira suspende atividade atendimentu internamentu, maternidade, imunizasaun, nutrisaun, dentaria, izolamentu TBC tanba problema finanseiru.

“Ita nia atendimentu iha klinika lao diak loos, depois hetan suporta finansiamentu husi ministerio da saúde no gabinete primeiru ministru nian. Entaun atendimentu lao normal fali hanesan uluk doutor Daniel sei moris, agora ita loke fali baixa, partus no tratamentu kompletu,” nia hateten iha servisu fatin Bairo Pite, Dili.

Nia dehan, hahu fulan Julho to’o Dezembru tinan 2020, sira hetan apoia fundus husi ministerio da saúde kada fulan $15,000 entau total hamutuk $90,000. No sira hetan mos fundu husi gabinete primeiru ministru ho montante $6,000 resin kada fulan durante fulan sia, hahu fulan Abril to’o Dezembru tinan 2020.

Nia hatutan, iha tinan 2021, sira hetan alokasaun orsamentu husi governu liu husi gabiente primeiru ministru ho montante $240,000 atu halao programa atendimentu kuidadu saúde primaria. No sira mos sai benefisiario husi fundu global ba programa TBC no HIV/SIDA nian ba tinan tolu 2021-2023, ho montante orsamentu ba programa TBC$230,000 no HIV iha $199,000.

Nia haktuir, sira mos nafatin hetan apoia husi doadores iha rai laran no rai liur, liu-liu ema individu sira ne’ebe iha kapasidade finanseiru tanba ne’e fundus operasaun ba klinika 90% mai husi governu no 10% husi doadores sira.

Nia informa, sira iha funsionario klinika no profesional saúde destakadu husi servisu saúde munisipio Dili hamutuk nain 74.

Iha parte seluk, pasiente Maria Soares hateten iha tinan hira klinika hasoru problema finanseiru no lakon matebian doutor Daniel atendimentu iha klinika ne’e barak suspende, maibe agora atendimentu hahu lao diak fali ona.

Nia dehan, numeru pasiente mos kada loron barak tanba komunidade sira sente konfortavel atu halo konsulta iha klinika.

“Ita hare atendimentu iha ne’e komesa lao diak fali ona tanba agora sala baixa loke fali ona no ita hare rasik ema ne’ebe mai konsulta iha ne’e mos barak,” nia hateten.

Nia espera funsionamentu klinika ne’e diak nafatin hodi fo atendimentu kuidadu saúde primaria ba komunidade sira ne’ebe presiza atendimentu saúde.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04