Terça, Março 02, 2021
Total visitors: 550987

Diretur Jeral Servisu Koperativu, iha Ministerio da Saúde (MdS), Vitor Soares Martins hateten iha projetu infrastruktura hamutuk 35 ne’ebe dadaun ne’e lao hela hodi halo metigasaun ba surtu Coronavirus Disease (COVID-19) iha rai laran tanba numeru afetado no mortalidade sei a’as iha mundu no nasaun vizinho Indonesia.

Diretur Jeral Servisu Koperativu, iha Ministerio da Saúde (MdS), Vitor Soares Martins hateten iha projetu infrastruktura hamutuk 35 ne’ebe dadaun ne’e lao hela hodi halo metigasaun ba surtu Coronavirus Disease (COVID-19) iha rai laran.

Nia salienta, projetu sira hanesan konstrusaun no extensaun ba fatin kuarentina iha munisipio Dili tolu hanesan karantina Tasi Tolu no Atauro, Munisipio Liquisa nian kuarantina Tibar, Munisipio Covalima kuarentina Mota Masin, Munisipio Bobonaro kuarantina Mota Ain halo extensaun, Munisipio Ainaro ida no Munisipio Manufahi parte Same nian kuarantina ida.

“Ita hotu hatene izolamentu atual ita utiliza sentru saúde Vera Cruz. Entaun sira ne’ebe la hatudu sintomas, maibe PCR positivu ita tau hotu iha Vera Cruz, maibe ita hatene COVID-19 ne’e nivel klasifikasaun tolu,” nia hateten iha servisu fatin Kaikoli, Dili.

“Tuir politika ministerio nian liu husi konstrusaun obra katak izolamentu Tasi Tolu tau sira ne’ebe positivu la ho sintomas ou nivel baixo, no izolamentu Vera Cruz tau sira ne’ebe positivu ho nivel mediu atu fasilita osigeniu no atividade intervensaun mediku nian, no Izolamentu Lahane ne’e prepara ba kazu sira ne’ebe positivu ho nivel a’as presiza uza ventilador no intervensaun seluk.”

Nia dehan konstrusaun fisiku ba fatin kuarantina no izolamentu Tasi Tolu remata ona ho kapasidade kama 63 kada uma, maibe sei presiza halo instalasaun eletrisidade no bee moos. Alende ne’e sala ICU Lahane mos konstrusaun remata fisiku ona.

Nia informa, sira mos sei iha kontratu ho hotel 6 hanesan kuarantina atu tau sidadaun sira ne’ebe tama mai rai laran ho dalan legal no ilegal inklui mos pesoal saúde sira ne’ebe serivsu iha izolamentu tanba kuarantina sira sei halo rehabilitasaun no extensaun. No sira mos halo kontratu ho kompanhia fornesedor hahan 4 hodi fornese hahan ba sidadaun sira iha kuarantina no izolamentu no ba pesola saude sira ne’ebe halao servisu iha sala izolamentu no kuarantina.

Iha parte seluk, Membru Parlamentu Nasional, Deputada Maria Angelica Rangel hateten fundu COVID-19 iha primeiru levantamentu ho montante 150 milhoens dolares no segundu ho montante 69 milhoens resin dolares hodi estabelese kondisoens sira atu halo kontrolu no mitigasaun ba surtu COVID-19.

Nia dehan, ezekusaun fundu COVID-19 nian to’o iha Dezembru tinan 2020, 66%, no husi implementasaun kategoria kapital humanu ki’ik tanba regras emergensia adopta jestaun normal.

“Ezekusaun Fundu COVID-19 lei aprovizionamentu fo dalan atu halo ajudikasaun direta iha situasaun emergensia,” nia hateten.

Nia kongratula esforsu governu no povu tomak nian tanba ohin loron mundu internasional fo votus apresiasaun ba Timor-Leste hanesan nasaun ki’ik ho rekursu limitado, maibe bele halo mitigasaun ba surtu COVID-19 la rezulta mortalidade.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04