Quarta, Janeiro 27, 2021
Total visitors: 544951

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten laboratório nasional saúde (LabNas) iha ona kapasidade intermus ekipamentu no rekursu humanu halo teste ba aimoruk antibiotika sira ne’ebe uza iha rai laran atu bele hare efetividade aimoruk kura moras infesaun sira.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten laboratório nasional saúde (LabNas) iha ona kapasidade intermus ekipamentu no rekursu humanu halo teste ba aimoruk antibiotika sira ne’ebe uza iha rai laran atu bele hare efetividade aimoruk kura moras infesaun sira.

Nia dehan resistensia antibiotika sai problema saúde publika iha rai laran tanba komunidade sira konsumu antibiotika la ho responsabilidade no sein reseitas husi mediku sira.

“Antimicrobial Resistance ne’e ita koalia kona ba antibiotika. Ita nia nasaun uza barak laos mediku no enfermeiru sira deit mak konhese antibiotika, maibe ita lao ba liur ema hotu konsese antibiotika hanesan amoxicillin, ampicillin ema hotu hemu hanesan pain killer katak sira hemu loron ida deit sente la moras ona para tiha,” nia hateten bainhira halo inagurasaun ba laboratório patologia klinika no microbiologia iha Bidau, Dili.

Nia espera ho fasilidade infrastruktura no ekipamentu ne’ebe instaladu ona sei bele ajuda ekipa tekniku aliadu sira iha laboratorio nasional saúde bele halo teste ba aimoruk antibiotika sira ne’ebe durante ne’e uza sei bele uza atu kura moras infesaun ou la efetivu ona.

Nia hatetan problema resistensia antibiotika sei lori rekursu bo’ot liu tan tanba atu troka antibiotika jerasaun tuan ho jerasaun foun sei implika ba orsamentu.

Entretantu, Diretora Executiva Laboratório Nasional Saúde, Endang Soares da Silva hateten rezultado peskiza sientifiku ne’ebe sira halo ona ligadu ho resistensia antibiotika iha rai laran hatudu aimoruk antibiotika amoxicillin atu halo tratamentu ba moras infesaun urina kuaze pasiente 50% resistensia ona ba aimoruk ne’e.

“Papel laboratório nian importante tebes atu fornese informasaun ne’ebe klaru ba mediku sira hodi fo antibiotika ne’ebe proprio ba pasiente sira,” nia hateten.

Nia dehan sira kontinua eleva no haforsa kapasidade servisu diagnostiku hodi apoia tratamentu, identifikasaun prevensaun ba moras lahada’et sira no halo estudu kliniku hodi responde diak liu tan ba problema saúde iha rai laran.

Nia informa projetu konstrusaun laboratorio patologia klinika no microbiologia inklui extensaun ba teste PCR hetan apoia fundus husi governu Reino Unido liu husi The Fleming Fund no governu Australia liu husi DFAT ho montante orsamentu $500,000.

Iha parte seluk, Reprejentante Menzies School of Health Research iha Timor-Leste, Ismael Barreto hateten durante tinan lima sira servisu hamutuk ho ministerio da saúde hodi estabelese sistema saúde ne’ebe forte hodi responde problema saúde ne’ebe povu enfrenta.

“Dezafiu bo’ot ne’ebe mundu enfrenta iha 2020, mak resistensia ba antimicrobial no COVID-19 tanba ne’e importante tebes dezenvolve kapasidade laboratorio hodi diagnosa infesaun sira ne’ebe seriu no resistensia ba antimicrobio,” nia hateten.

Nia dehan sira nia apoia foku liu ba monitorizasaun institusional, kapasitasaun no formasaun, mantein komunikasaun ne’ebe diak entre ekipa vijilansia no mediku sira atu presta servisu kuidadu saúde ne’ebe loos no proprio ba sidadaun sira ne’ebe hetan infesaun serio.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04