Quarta, Janeiro 27, 2021
Total visitors: 544951

Governu liu husi ministerio da saúde deside utiliza hikas sistema mSupply hodi halo jestaun ba medikamentus no ekipamentu saúde iha rai laran tanba sistema ne’e preparadu no farmasista sira familiar ona ho sistema ne’e hodi halo servisu aprovizionamentu, armajenamentu no distribuisaun.

Ministra saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten iha tinan 2010, governu hetan apoia husi programa ida ne’ebe finansia husi Uniaun European, Australia no Banku Mundial hodi introdus sistema msupply iha SAMES hodi halo jestaun ba medikamentu no ekipamentu saúde to’o iha tinan 2017.

Ministra saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten iha tinan 2010, governu hetan apoia husi programa ida ne’ebe finansia husi Uniaun European, Australia no Banku Mundial hodi introdus sistema msupply iha SAMES hodi halo jestaun ba medikamentu no ekipamentu saúde to’o iha tinan 2017.

“Ita uza lolos sistema ne’e iha tinan 2014 to’o 2017, ita hanoin halo expansaun ba hospital, sentru saude no postu saúde sira, maibe governu hanoin tanba sa ita uza sistema ne’ebe ita sosa, nusa la uza sistema ne’ebe ita halo rasik. Entaun tempu ne’eba ita koko dezenvolve rasik sistema ida naran Adenbox, maibe ho tempu ne’ebe lao ita hare sistema ne’e seidauk preparadu didiak entaun governu deside fo tempu hadia sistema Adenbox.

Durante periodu hadia governu tenke foti desizaun seluk mak uza fali sistema msupply ne’ebe familiar tiha ona iha SAMES,” nia hateten hafoin partisipa iha serimonia lansamentu projeitu sistema msupply iha salaun Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

Nia dehan governu ho apoia husi parseiru dezenvovlimentu sira halo expansaun instalasaun sistema msupply iha hospital regional no referral sira, sentru saude no postu saúde sira atu bele oferese dadus ne’ebe loos ba ministerio saúde hodi halo kuantifikasaun ba medikamentus no fasilita mos servisu aprovizionamentu sira kona ba medikamentu no ekipamentu saúde nian.

Entretantu, Diretora Executiva Servisu Autonomia Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Santana Martins hateten sistema ne’e bele fasilita sira halo kontrolu diak liu tan ba stok medikamentu nian husi nivel armajen nasional to’o iha postu saúde tanba lansamentu ne’e halo expansaun ba hospital, sentru saude, postu saúde sira hotu iha teritorio tomak.

“Sistema ne’e nia efeitu mak ita hakarak asegura transparansia prosesu aprovizionamentu. Ita sei estabiliza aprovisionamentu elektronika, katak kompanha sira la presiza mai to’o iha SAMES hatama dokumentu, halo jestaun kontrolu iha armajen laran tanba ho sistema ne’e ita bele detekta items aimoruk ida tau iha ne’ebe no kuantidade hira. No fasilita mos distribuisaun tanba ita hatene durante ne’e pedidu mai husi sentru saúde mai iha servisu saúde munisipio haruka tutan mai iha diresaun nasional farmasia no medikamentu halo verifikasaun depois haruka mai iha SAMES prepara no halo distribuisaun,” nia hateten.

“Ita halo ona asesmentu no ita sei ajusta rede internet tuir rede ne’ebe iha ne’ebe forte liu ne’e mak ami asegura rede internet laiha problema ba implementasaun sistema ne’e.”

Nia dehan kada tinan sira tau orsamentu ho montante $100,000 hodi halo manutensaun ba iha sistema.

Iha parte seluk, reprejentante governu Australia, Carli Shillito hateten sira prontu fo apoia teknika ba ministerio da saúde hodi halo expansaun instalasaun sistema msupply iha fasilidade saúde hotu hahu husi hospital to’o postu saúde.

Nia dehan sira fo ona apoia asesor, instalasaun racks iha armajen regional Baucau no Ainaro inklui halo mos formasaun ba ekipa teknika sira kona ba jestaun armajenamentu.

“Liu husi expansaun msupply ba sentru saude sira no postu saude sira ami espera bele harii jestaun aimoruk no farmasia diak liu tan. Ida ne’e sei fornese disibilidade no perminte uza informasaun efetivu hodi planu nesesidade munisipio sira no advokasia ba alokasaun orsamentu nesesario no distribuisaun,” nia hateten.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04