Sexta, Junho 14, 2024
Total visitors: 766366

Instituto Para Defesa dos Direitus da Criança (INDDCA), disemina informasaun kona-ba direitu labarik nian ba membru FALINTIL-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) nune'e bele fó protesaun no seguransa ba labarik sira.

Instituto Para Defesa dos Direitus da Criança (INDDCA), disemina informasaun kona-ba direitu labarik nian ba membru FALINTIL-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) nune'e bele fó protesaun no seguransa ba labarik sira.

Sekretária Ezekutiva INDDCA, Teresa Maria Freitas hatete disemina informasaun liga ba direitu labarik, ne'e importante tebes ba tuir konstituisaun RDTL artigu 18 nomós konvensaun diretu ba labarik iha Estadu Timor-Leste nune'e bele fó protesaun ba labarik sira iha situasaun hotu.

“Ita hotu hatene katak, labarik mak futuru nasaun nian, tanba liuhusi disemina informasaun ida ne'e ha’u fiar katak parte F-FDTL, ita hotu iha responsablidade másimu, hodi asegura no fó protesaun ba labarik sira," nia dehan iha Quartel F-FDTL.

Nia hatete espera katak iha instituisaun estadu hotu tau importánsia no responsabilidade hodi proteje labarik sira iha kualker situasaun no fatin saida de’it.

“Espera katak ho informasaun ne’ebé ami aprezenta, liga ba asuntu direitu labarik iha bele servisu hamutuk hodi proteje di’ak liutan ita-nia oan sira," Sekretáriu Ezekutivu INDDCA Freitas dehan.

Iha fatin hanesn Xefe Estadu Maior F-FDTL, Brigadeiro General Jose da Costa Soares “Trix”, dehan, diseminasaun informasaun hodi halo protesaun ba labarik sira, ne'e importante tebes ba ema hotu inkliu membru militár sira.

"Durante ne'e ita iha instituisaun F-FDTL mós halo hela protesaun ba labarik sira liuhusi programa Asosiasaun Família Militar (AFAMA) ne'e mak eziste iha Unidade no Komponente hotu," nia dehan.

Nia dehan, programa ne'e kada tinan sempre realiza, maibé atu realiza di’ak liutan presiza servisu hamutuk ho INDDCA nune'e halo tuir dalan legál.

"Protesaun ba labarik sira, ne'e importante, tanba sira mak futuru nasaun nian. Ema hotu iha obrigasaun tomak hodi fó protesaun ba sira tuir idaidak nia papel rasik," nia informa.

Alende ne'e nia dehan, família liuliu inan-aman mós iha papel importante atu eduka no kontrola fó protesaun diak ba labarik sira hahu husi uma-laran mai to'o iha liur no fatin saida de’it ne’ebé mak sira hola parte ba.