Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Primeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, halo xamada atensaun no apela ba lider sira grupu arte marsiál hotu iha rai laran atu fó hanoin membru sira-nian atu para ona provoka malu no halo violénsia iha territóriu nasionál, tanba bainhira akontese tan violénsia mak sei kaer lider sira.

Primeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, halo xamada atensaun no apela ba lider sira grupu arte marsiál hotu iha rai laran atu fó hanoin membru sira-nian atu para ona provoka malu no halo violénsia iha territóriu nasionál.

“Arte marsiál, ha’u bolu atensaun ba imi no ba imi-nia responsável sira. Ha’u sei la halimar kona-ba violénsia sira ne’ebé imi provoka iha ne’e.

Ha’u husu ba responsável arte marsiál sira, se kontinua nafatin husik ema sira baku malu no estraga malu beibeik, ha’u sei haruka kaer imi ba tau iha kadeia,” PM Xanana hateten foin lalais iha Díli.

Nia dehan Timoroan hotu tenke hadomi malu, respeita malu no kria ambiente paz, ho nune’e mak Timor-Leste bele la’o ba oin.

PM hateten iha meiu oioin atu kontribui ba paz no estabilidade rai-laran, bele liuhusi múzika, arte, no servisu komunitária.

Iha parte seluk, Membru Parlamentu Nasionál, Deputadu Luis Roberto preokupa ho situasaun seguransa nasionál, tanba dader madrugada joven sira dere besi provoka tuda malu beibeik iha bairu sira, situasuan ne’e halo ema tauk atu la’o sai iha tempu kalan no dader madrugada.

“Arte marsiál sira ne’ebé nia membru sira halo krime hela de’it, bolu nia lider másimu sira-ne’e mai para ko’alia. Ita ne’e nasaun, la’ós arte marsiál sira mak mai manda fali nasaun,” nia hateten.

MP Roberto konsiente kampu servisu limitadu iha rai-laran, maibé la signifika provoka halo violénsia kalan-kalan, tanba ne’e responsável sira toma responsabilidade atu fó hanoin no orienta membru sira para ona halo violénsia.

Deputadu mós husu autoridade seguransa sira, liu-liu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) atu garante seguransa másimu iha parte kalan no madrugada hodi haree joven sira ne’ebé sempre dere besi provoka malu, tuda malu no asalta malu.