Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Diretór Jeral, Iha Sekretáriu Estadu bá Politika Formasaun Profesionál no Empregu (SEPFOPE), Paulo Alves hateten dificuldade ne’ebé joven sira enfrenta dadaun ne’e mak asesu ba servisu atendimentu passaporte tanba governu seidauk funsiona hikas servisu atendimentu passaporte ho razaun kaderneta hotu, halo joventude barak ne’ebé lakon oportunidade ba servisu iha rai liur.

Diretór Jeral, Iha Sekretáriu Estadu bá Politika Formasaun Profesionál no Empregu (SEPFOPE), Paulo Alves hateten dificuldade ne’ebé joven sira enfrenta dadaun ne’e mak asesu ba servisu atendimentu passaporte.

Nia salienta joventude kuaze nain 300 resin ne’ebé kompaña husi Australia halo rekrutamentu ba servisu, maibe labele ba tanba passaporte laiha no servisu atendimentu passaporte seidauk funsiona fali.

“Foin dadaun ami enkontru iha Australia, iha semana kotuk, hau koalia ona ho ita nia embaixadora atu koalia mos ho goveru Austalia, bele ka lae passaporte sira ne’ebé mate ona bele tau cap ba. Maibe Australia lakohi sira hakarak passaporte foun, entau ita husu tulun para passaporte foun iha lalais atu fasilita timor oan sira. Lae exemplu mak sira nain 300 to’os na’in rekruta tiha ona, maibe sira labele ba tanba deit passaporte laiha,” nia hateten iha Colmera, Dili.

Nia dehan situasaun ne’e prejudika mos trabalhador sira ne’ebé kompaña kontratu hikas ba fali Australia atu servisu tanba barak mak passaporte mate ona.

Nia hateten dadaun ne’e Timor oan ne’ebé servisu iha Australia hamutuk 3000 resin no kada semana sira ba hela deit servisu ho kompaña balun iha estadu Vitoria, Norte Territory.

Nia informa iha fulan marsu liu ba sira loke vaga online, kuaze joventude hamutuk 55,380 mak aplika. No rezultadu sei publika depois elisaun parlamentar tinan 2023.

Tuir dadus peskiza ne’ebé SEPFOPE halo iha tinan 2022, hatudu joventude sira ne’ebe ba servisu iha Australia no Korea do Sul, kuaze nain 1500 mak halo ona sira nia uma diak no balun loke negosiu ki’ik sira atu fo fali servisu ba ema seluk iha rai laran.

Iha parte seluk, Joventude Mateus Soares ejiji ba governu atu lalais rezolve problema passaporte nian hodi fasilita sidadaun sira, liu-liu joven sira ne’ebé hakarak kontinua estudu no servisu iha rai liur.

Nia dehan governu seidauk bele loke kampu servisu ne’ebé barak ba joventude sira iha rai laran, governu tenke asegura funsionamentu servisu atendimentu públiku sira ne’e lao hodi fasilita sidadaun sira ne’ebé hakarak buka servisu iha rai liur.

“Dadaun ne’e, servisu iha rai liur nudar oportunidade osan mean ba joven sira atu halo mudansa ba sira nia moris no ekonómia familia nian tanba servisu iha rai laran limitadu tebes,” nia hateten.

Nia hateten triste hare no rona joven sira ne’ebé naran sai ba servisu iha Australia no Korea do Sul, maibe sira nia passaporte laiha dificulta tebes sira no obrigadu lakon oportunidade diak tanba deit governu nia jestaun ne’ebé ladiak.