Sexta, Junho 14, 2024
Total visitors: 766366

Provedor de Direitos Humanos e Justisa (PDHJ), Virgílio da Silva Guterres hateten sira sei kontinua halo advokasia hodi eziji governu estabelese sentru reabilitasaun ka prizaun ketak ba feto no juvenil sira tanba dadaun ne’e sira hamutuk de’it ho prizoneiru mane no adultu sira iha prizaun Gleno no Becora.

Provedor de Direitos Humanos e Justisa (PDHJ), Virgílio da Silva Guterres hateten sira sei kontinua halo advokasia hodi eziji governu estabelese sentru reabilitasaun ka prizaun ketak ba feto no juvenil sira tanba dadaun ne’e sira hamutuk de’it ho prizoneiru mane no adultu sira iha prizaun Gleno no Becora.

Nia salienta servisu prisionál la’o di’ak tebes tuir padraun ne’ebé razoavel baze ba rejime ezekusaun penal no 14/2014, de maio, liu-liu dirietu báziku dadur sira-nian inklui fatin ne’ebé iha kondisaun di’ak no respeita dignidade.

“Buat ne’ebé rekomenda no kontinua halo advokasia mak sentru reabilitasaun ka prizaun ba labarik minoridade sira nian tanba agora labarik sira tau hamutuk hela adultu sira iha prizaun Becora.”

“Iha futuru ita hakarak mós sentru reabilitasaun ka prizaun ba dadur feto sira ketak tanba agora dadaun iha prizaun Gleno, bloku mak ketak prizaun ida de’it. Sira-ne’e mak ami haree,” nia hateten hafoin partisipa atividade formasaun direitus umanus no justisa tranzitoriu ba guarda prizional, iha salaun Centro Nacional Chega Balide, Díli.

Nia hateten prizaun tolu ne’e, prizaun Becora dadur sira liu ona kapasidade tanba ne’e ema barak tau hamutuk iha sela ida. Entaun governu mai tenke hanoin ona atu iha alokasaun orsamentu própriu hodi loke espasu foun ne’ebé dignu no seguru ba prizoneiru sira.

Iha parte seluk, Diretór Nasionál Servisu Prisional no Reinsersaun Sosial, iha Ministériu Justisa, Delfio Alves informa governu anteriár iha tinan 2016, halo ona levantamentu ida atu harii sentru reabilitasaun juvenil iha Tibar, maibé mudansa governasaun planu ida-ne’e pendente to’o agora.

Nia dehan governu mós seidauk iha planu atu harii prizaun ba dadur feto sira, maibé fó prioridade harii prizaun produtivu iha Weberek.

“Preokupasaun PDHJ nian liga ho prizoneiru feto sira iha Gleno, ne’e provizoriu sira sei hela iha ne’ebá. Maibé Ministeriu Justisa ho UNDP nia tulun reabilita ona bloku feto nian tuir standar internasionál lahanesan uluk ona atu asegura sira-nia movimentu no atividade labele hamutuk tan ona ho recluso mane sira, entaun sira iha espasu ketak ida ba sira,” nia hateten.

Nia espera iha parseiru dezenvolvimentu ruma bele apoia fundu ba governu hodi harii prizaun ba juvenil sira.