Iha ambitu selebrasaun missa agradesementu ba kargu foun Cardeal, Dom Virgílo Cardeal do Carmo da Silva, SDB husu lider grupo arte marsiais sira iha teritorio laran atu hakiak foinsa’e sira ho spiritu respeita malu, hadomi malu, fo liman ba malu servisu hamutuk hodi harii paz no estabilidade iha rai laran.

Iha ambitu selebrasaun missa agradesementu ba kargu foun Cardeal, Dom Virgílo Cardeal do Carmo da Silva, SDB husu lider grupo arte marsiais sira iha teritorio laran atu hakiak foinsa’e sira ho spiritu respeita malu, hadomi malu, fo liman ba malu servisu hamutuk hodi harii paz no estabilidade iha rai laran.

Nia dehan fulan hira ikus ne’e sosiedade hotu hare rasik no liu husi media sira akontese violénsia iha sosiedade laran no violénsia sira buras ba beibeik tanba ne’e ejiji ema hotu-hotu atu buka maneira foun hodi promove paz no dame iha sosiedade ida ne’e.

“Permite hau atu dehan ba lider arte marsiais sira nian iha nivel nasional tun ba to’o iha baze, hakarak atu propoin no hakiak ita nia foinsa’e sira ho espiritu ida hatene kaer liman servisu hamutuk, espiritu dialogu, respeita malu no hadomi malu,” nia hateten iha ambitu selebrasaun missa agradesementu cardial foun iha tasi tolu, Dili.

Nia hateten re-ativasaun organizasaun arte marsiais hamosu kor oioin iha sosiedade no hahu partisipa iha atividade uma kreda nian no nasaun nian tanba iha parokia barak mosu kor oioin hamoris asembleia kreda nian.

“Pesoalmente hau kontente bainhira hare maske kor oioin tau hamutuk ita sai forte liu hetan forsa. Iha fulan Julho ita bo’ot sira akompaña no hare kruz naruk ida sarani Maubessi halo ho besi bo’ot ho nia medida naruk metro 22 nia no liras sorin –sorin ho medida 4 metru, hau lahatene tetu kilo hira. Hau husu oinsa mak kruz ne’e ba to’o iha foho Balibo nia leten, autoridade sira dehan arte marsiais hotu iha munisipiu Aileu no Ainaro ami bolu hamutuk tau forsa hamutuk mak lori kruz ne’e to’o mai iha ne’e. Buat ne’ebe halo hau admira mak buat ida ne’e bainhira ita tau hamutuk ita nia forsa tau ba kotuk buat ne’ebe halo ita hanoin oioin ita nia diferensia sira, maibe tau ita nia forsa hamutuk atu halo buat ruma ne’e mak grupo arte marsiais tenke promove,” nia haktuir

Nia hatutan organizasaun arte marsiais iha papel importante atu eduka no orienta foinsa’e sira ba valores vertude no kultura dame nian hanesan maneira ida atu promove dame no domin iha sosiedade.

Iha parte seluk, Presidente Organizasaun Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Pedro Aparício rekonhese kontrolu organizasaun nian ba membru sira seidauk maximu, maibe nafatin halo esforsu atu kontrola komportamentu membru sira nian iha sosiedade.

Nia dehan durante ne’e membru sira la hetan deit materia fisiku ou ilmu silat nian, maibe hetan mos dotrina organizasaun nian, liu-liu sira nia komportamentu iha sosiedade tanba ne’e organizasaun sei halo investigasaun internal atu apliak prosesu disiplinar ba oknum membru ne’ebe halo krime iha sosiedade.

“Ema ida hatene tuku tebe ou iha ilmu silat, maibe laiha moral ne’ebe diak entau bele utiliza sala tanba ne’e mak alende fo materia silat iha mos dotrina fob a sira atu utliza baut ne’e ho diak,” nia hateten.

Nia hateten bazea ba statutu organizasaun nian iha sansaun tolu ne’ebe aplika ba membru sira ne’ebe viola dotrina, sansaun sira ne’e mak primeru bolu xamada bele oral no eskrita, segundu halo suspensaun ba tinan rua no ikus liu mak demisaun.

Iha okaziaun ne’e, nia apelu ba membru PSHT 20,000 resin iha teritorio nasional atu kumpri lei, orden ne’ebe vigora iha nasaun RDTL.

Nia informa iha tinan 2013, governu liu husi rezolusaun numeru 16/2013, taka organizasaun arte marsiais hotu tanba mosu kazu violénsia barak. Depois liu tiha tinan balun iha tinan 2020, bazea ba rezolusaun governu numeru 2/2020, governu re-ativa organizasaun arte marsiais iha rai laran.