Quinta, Junho 01, 2023
Total visitors: 754002

Ekipa konjunta Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Unidade Patrulhamento Fronteira (UPF), ho Batalhaun Ordem Publiku (BOP), Kaptura sidadaun Timoroan nain haat (4), iha Suku Holsa, Postu Administrativu Maliana, Munisipiu Bobonaro, tanba hatama tabaku tuir ilegal.

Ekipa konjunta Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Unidade Patrulhamento Fronteira (UPF), ho Batalhaun Ordem Publiku (BOP), Kaptura sidadaun Timoroan nain haat (4), iha Suku Holsa, Postu Administrativu Maliana, Munisipiu Bobonaro, tanba hatama tabaku tuir ilegal.

Komandante BOP Maliana, Inspetor Xefi Rosalino dos Santos, hateten, Timoroan nain 4, ekipa konjunta halo opersaun mak kaptura iha fronteira terestre entre Timor-Leste ho Indonesia, tanba sira halo aktividade negosiu liu husi dalan ilegal.

Nia dehan sira nain 4, ekipa konjunta kaptura iha loron Domingu 10/04 tuku 05:00 dader iha Suku Holsa, Postu Administrativu Maliana, Munisipiu Bobonaro besik baliza entre Timor-Leste ho Indonesia.

“Opersaun konjunta ita konsegue kaptura sidadaun Timoroan nain 4, ho inisial AE idade 20, FB idade 20, ODS idade 26, no EDL idade 24, iha suku Holsa, tanba sira halo transaksaun ilegal sigaru marka Surya 12 pohon sagu karton 4 husi nasaun Indonesia mak hakat tama mai TL iha fronteira,” Komandante BOP Inspektor Xefe Santos hateten.

Nia dehan, alende kaptura sidadaun Timor oan nain 4 prende mos evidensia hanesan motor 4 ne'ebe sira uza no oras ne'e dadaun intrega ona ba komando polisia munisipio Bobonaro hodi kuntinua prosesu.

"Ita simu ona orientasaun husi komandante UPF nafatin servisu hamutuk halo operasaun rigoroju iha linha fronteira," nia salienta.

Enkuanto nia dehan iha fulan Marsu ne'e sira kaptura no prosesu ona sidadaun hamutuk nain 30 ne'ebe make komete iha aktividade negosiu ilegal.

Entretanto, Komandante Unidade Patrulhamento Fronteira (UPF), Superintendente Polisia Euclides Belo hateten oras ne'e dadaun UPF reforsa aktividade operasaun iha fronteira hodi kontrola aktividade ilegal.

"Sidadaun ne'ebe mak halo movimento ilegal no komete iha negosiu ilegal ita sei kaptura no prende hotu sira nia sasan," Komandante UPF Belo hateten.

Enkuanto nia dehan, iha semana kotuk UPF halo prensaun ba sidadaun nain 4 tan ne'ebe mak hatama manu ilegal iha fronteira no sira iha ona prosesu legal nian laran.