Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Diretora Servisu Saúde Munisipiu Dili, Agustinha da Costa Segurado hateten labarik nain rua husi total kazu 502 ne’ebe tama hospital mak lakon vida tanba sofre moras dengue shock syndrome.

Diretora Servisu Saúde Munisipiu Dili, Agustinha da Costa Segurado hateten labarik nain rua husi total kazu 502 ne’ebe tama hospital mak lakon vida.

Nia dehan depois udan monu rai, liu-liu iha fulan Novembru to’o Dezembru, numeru kazu aumenta makas tanba mosu inundasaun no bee nalihun barak fo oportunidade ba susuk tolun barak liu tan hodi lori moras ba komunidade.

“Ita haforsa kordenasaun no komunikasaun diak atu responde ba situasaun agora tanba udan monu rai mosu inundasaun iha fatin-fatin, bee nalihun. Ita hare sei lori kazu aumenta makas liu tan no moras oioin hanesan diarea, isin katar no seluk tan,” nia hateten iha servisu fatin Formosa, Dili.

Nia hateten intervensaun ne’ebe ekipa saúde hamutuk ho voluntariu Cruz Vermelha Timor-Leste (CVTL) halo mak haforsa distribuisaun produtu kimiku abate ba komunidade atu oho susuk tolun no halo fomigasaun hodi oho susuk adulto iha fatin sira ne’ebe risku, liu-liu iha suku Comoro, Bairo Pite tanba rejista kazu barak.

Nia hatutan sira mos halao kordenasaun regural ho hospital nasional no sentru saúde sira atu bele halo jestaun ba kazu sira ne’ebe presiza baixa hodi evita mortalidade.

Iha oportunidade ne’e nia apela ba familia sira ne’ebe membru familia hetan sintoma isin manas, ulun moras, mosu musan mean iha isin no ran sai husi inus tenke lalais ba fasilidade saúde atu bele hetan atendimentu urgente salva vida.

Tuir dadus estatistika saúde munisipiu Dili, hatudu total kazu iha fulan Janeiru to’o loron 8 fulan Dezembru tinan 2021, hamutuk 502 no husi numeru ne’e nain rua mak mate ona. Enkuantu iha tinan 2020, total kazu hamutuk 807 no husi numeru ne’e nain 7 mak mate.

Iha parte seluk, Xefe Suku Caicoli, Hipolito Marques hateten sira iha kordenasaun servisu ne’ebe diak tebes ho ekipa saúde hodi halo sensibilizasaun informasaun konaba dengue nian ba komunidade sira, maibe difisil ba ema hotu atu lao tuir.

“Foin dadaun ne’e ita rejistu kazu ida no konsege halo tratamentu ho diak, ne’ebe agora fila ona ba uma,” nia hateten.

Nia dehan sira hetan orientasaun husi munisipiu forma ekipa ida ho ema nain 20 hodi hamos valeta sira iha suku laran hodi asegura moos, maibe bainhira udan monu rai mosu inundasaun iha fatin barak oportunidade ba susuk dezenvolve aan.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04