Quinta, Dezembro 08, 2022
Total visitors: 692025

Governu liu husi Ministerio da Saúde (MdS) no Ministerio Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) husu kolaborasaun inan aman sira autoriza oan sira ho idade tinan 12 ate 17 simu vasina Pfizer atu sira iha imunidade forte tanba virus SARS-CoV-2 sei iha hela.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha ministerio da saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten sira prepara ona karta aseitasaun ba inan aman sira atu asina hanesan meus ida autoriza oan sira simu vasina.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha ministerio da saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten sira prepara ona karta aseitasaun ba inan aman sira atu asina hanesan meus ida autoriza oan sira simu vasina.

“Labarik sira minoridade entau presiza hetan autorizasaun husi inan aman sira hafoin simu vasina,” nia hateten hafoin partisipa iha atividade advokasia vasina Pfrizer ba director eskola sira iha salaun IFORDEPE Balide, Dili.

Nia dehan vasina la obrigatoriu, maibe iha mekanismu interna ne’ebe sira aplika atu ema hotu bele simu vasina hanesan inan aman la fo oan vasina mak sira sei la tama eskola tanba ema ida la vasina fo risku ba ema barak ne’ebe simu ona vasina.

Nia hateten tuir dadus jeral, total labarik idade tinan 12 ate 17 iha teritorio nasional hamutuk nain 212,000, maibe sei hahu husi munisipiu Dili ho alvu hamutuk nain 41,000.

Nia hatutan labarik sira ne’ebe iha eskola fatin vasinasaun sei estabelese iha eskola sira, maibe sira ne’ebe la eskola ekipa sei deside fatin bazea ba numeru labarik sira tanba vasina Pfrizer sei fo deit ba labarik sira.

Entretantu, Professor Quintao Abel Soares husu ministeriu edukasaun hare medida ruma ba labarik sira ne’ebe inan aman la fo simu vasina tanba faktu hatudu vasina seiduak implementa inan aman balun deklara ona sira sei la fo sira nia oan simu vasina.

“Ita hotu hatene katak ita bo’ot sira mos vasina tanba servisu no hakarak viajen livre, entau hau husu ba edukasaun atu foti medida ba labarik sira ne’ebe inan aman lakohi simu vasina,” nia hateten.

Nia hateten presiza halo sosializasaun informasaun ne’ebe lolos ba inan aman sira atu bele komprende no konsentemente autoriza oan sira simu vasina tanba bainhira akontese reasaun adverse ruma profesores sira mak sei lori todan.

Iha parte seluk adjunta reprejentante UNICEF iha Timor-Leste, Ainhoa Jaureguibeitia hateten aktualmente vasina Pfizer mak uniku vasina Covid-19 ne’ebe hetan aprovasaun uza ba labarik sira tinan 12 ate 17 tanba ne’e seguru no efetivu ba labarik sira.

Nia dehan governu deside ona atu introdus vasina ne’e ba labarik sira iha rai laran tanba ne’e governu Amerika halo doasaun vasina ne’e liu husi fasilidade COVAX ho kuantidade 100,620 dose ba Timor-Leste. Vasina ne’e sei to’o mai iha loron 16 fulan Outubro tinan 2021.

“Importante atu nota katak vasinasaun labele sai hanesan kondisaun ba labarik sira atu atende eskola ou tuir ezame. Ne’e duni ita nia objetivu atu enkoraja no advoka ba labarik sira ho mestre sira atu simu vasina, maibe labele sai hanesan mandatoriu,” nia hateten.

Nia hateten sira dezenvolve ona material komunikasaun ba manorin sira no inan aman sira inklui labarik sira ho lia fuan ne’ebe fasil no informasaun ne’ebe lolos atu ajuda inan aman no labarik sira hola desizaun ba sira nia saúde.