Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Komisaria Komisaun Direitu Labarik (KDL), Dinorah Granadeiro ejiji Ministerio Kordenador Asuntu Ekonomia (MKAE) atu aselera elaborasaun lei kontra trabalho infantil hodi fo biban ba instituisaun relevante sira halo asaun protese labarik sira.

Komisaria Komisaun Direitu Labarik (KDL), Dinorah Granadeiro ejiji Ministerio Kordenador Asuntu Ekonomia (MKAE) atu aselera elaborasaun lei kontra trabalho infantil.

“Esbosu lei ne’e iha ona ministeriu nia meja no foin dadaun iha debate orsamentu, hau foti kestaun ida ne’e husu ministru MKAE atu lalais dudu lei ne’e hodi fo espasu ba komisaun labarik no komisaun kontra trabalho infantil hodi asegura kompanha sira, inan aman sira no pesoal sira labele uza labarik sira hodi hakonu sira nia nesesidade familia tanba ne’e laos obrigasaun labarik sira nian,” nia hateten bainhria partisipa iha serimonia lansamentu loron mundial labarik feto iha salaun João Paulo II Comoro, Dili.

Nia hateten labarik sira iha direitu atu goja sira nia moris no estado iha responsabilidade atu hakonu direitu sira ne’e, liu-liu direitu ba edukasaun, saúde, protesaun.

Nia hatutan sira hamutuk ho parseiru sira nafatin halo kampanha sensibilizasaun ba publiku konaba direitu labarik sira nian no konsekuensia husi trabalho infantil, maibe labarik barak sei iha dalan ninin faan sasan hodi ajuda ekonomia familia sira nian.

Iha parte seluk, membru parlamentu, Deputado Abel Pires preokupa ho politika estado nian atu proteja labarik sira tanba situasaun aktual labarik sira idade tinan 3 ate 4 barak tun ba estada ibun faan sasan.

“Hau hare fenomena foun ida, ita nia oan sira tinan 3 ate 4 agora faan sasan iha Lampu Merah ne’e hatudu saida. Ne’e hatudu katak estado lahalo protesaun ba sira,” nia hateten.

Nia dehan labarik sira ne’e tuir lolos iha eskola no estuda iha uma atu prepara aan ba dezenvolve rai ida ne’e iha futuru, laos husik eskola ba faan sasan hodi sustenta familia sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04