Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Diretor Aprovizionamentu Servisu Autonom Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Francisco Borges hateten ventilador ba labarik sira hamutuk unidade 20 iha ona armajen central, no iha ona kordenasaun atu halo instalasaun no formasaun ba utilizasaun makina ventilador.

Diretor Aprovizionamentu Servisu Autonom Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Francisco Borges hateten ventilador ba labarik sira hamutuk unidade 20 iha ona armajen central.

Nia dehan makina ventilador ne’e governu maka sosa, liu husi koperasaun UNDP nian iha tinan kotuk. No sira halo ona kordenasaun ho ministerio da saúde no UNDP atu fasilita formasaun konaba instalasaun no utilizasaun ba utilizador sira iha hospital no sala izolamentu ba kazu Covid-19 ho kategoria grave no kritiku.

“Ami halo ona komunikasaun ho parte UNDP no kompanha ne’ebe fornese ventilador refere atu fo treinamentu virtual kona ba oinsa instala makina no utilizasaun ba makina ne’e. Ami aselera prosesu ne’e atu makina ne’ebe governu investe osan sosa tenke utiliza maximu hodi fo benefisiu ba povu,” nia hateten iha servisu fatin Kampung Alor, Dili.

Nia dehan ventilador ba ema bo’ot nian, tinan kotuk halo ona akizasaun, no makina sira ne’e distribui hotu ona ba fatin izolamentu Vera Cruz no Lahane.

Nia hatutan dadaun ne’e makina ventilador ne’ebe disponivel sei sufisiente hela atu responde ba kazu grave no kritiku ne’ebe iha, maibe numeru kazu aumenta makas bele hasoru dificuldade tanba ne’e importante atu ema hotu kumpri protokolu prevensaun Covid-19 nian, ne’ebe ministerio da saúde no Organizasaun Mundial Saúde fo sai ona.

“Ita hare iha Vera Cruz, makina sira ne’e uza hotu ona ba pasiente sira. signifika produtu ne’ebe governu sosa no apoia doasaun husi parseiru sira iha duni nia utilidade no benefisiu no ema barak maka hetan ona apoia husi makina sira ne’e,” nia hatutan.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, doutora Odete Maria Freitas Belo rekonese Timor-Leste seidauk pronto intermus rekursu humanu, fasilidade no ekipamentu mediku nian atu hasoru senariu ne’ebe aat tanba ne’e nafatin alerta ba komunidade sira atu kumpri medida preventive sira hodi kontribui ba redus propagasaun virus iha rai laran.

Nia dehan esforsu ne’ebe governu halo maka, nafatin alerta protokolu prevensaun Covid-19 atu ema hotu konsente importante kumpri hodi redus propagasaun virus. No aselera kobertura vasinasaun Covid-19.

“Ita iha hospital ne’ebe ho kaman minimu ho ventilador ne’ebe minimu, maibe ita iha no prepara atu ita bele halo tratamentu ba kazu grave. Risku a’as liu, wainhira numeru aumenta ita monu ba situasaun ne’ebe grave no numeru kazu kategoria grave bo’ot, hau hanoin ministerio da saúde ita sei enfrenta problema bo’ot,” nia hateten.

Nia dehan virus ne’e iha ema nia isin tanba ne’e, wainhira ema hakmatek iha uma la halo movimentu ba mai, kumpri medida preventive sira sei la hetan infesaun no la hada’et virus ba ema seluk.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04