Sexta, Dezembro 04, 2020
Total visitors: 538855

Presidente komisaun organizadora komemorasaun Masakre 12 Novembru ba dala 29, Zaulino Gomes da Silva hateten governu liu husi Sekretariadu Estado Joventude no Desportu (SEJD) apoia orsamentu ho montante $47,235 hodi komemora Masakre Santa Cruz no selebra loron nasional joventude iha nivel nasional.

Presidente komisaun organizadora komemorasaun Masakre 12 Novembru ba dala 29, Zaulino Gomes da Silva hateten governu liu husi Sekretariadu Estado Joventude no Desportu (SEJD) apoia orsamentu ho montante $47,235 hodi komemora Masakre Santa Cruz no selebra loron nasional joventude iha nivel nasional.

Leia mais...

Vice Ministra Finansa, Sara Lobo hateten Orsamentu Geral do Estado (OGE) 2021, ho montante bilhaun $1.895, governu nafatin fo prioridade ba pilar hat hanesan dezenvolvimentu kapital sosial, dezenvolvimentu ekonomia, dezenvolvimentu infrastruktura, no planu rekuperasaun atu harii no rekupera hikas ekonomia rai laran no hadia povu nia moris.

Vice Ministra Finansa, Sara Lobo hateten Orsamentu Geral do Estado (OGE) 2021, ho montante bilhaun $1.895, governu nafatin fo prioridade ba pilar hat hanesan dezenvolvimentu kapital sosial, dezenvolvimentu ekonomia, dezenvolvimentu infrastruktura, no planu rekuperasaun atu harii no rekupera hikas ekonomia rai laran no hadia povu nia moris.

Leia mais...

Vice Ministra Finansas, Sara Lobo hateten governu hakarak hasa’e taxa produtu alkohol ho objetivu atu proteje investimentu serveza iha rai laran no aumenta reseitas ba estado.

Vice Ministra Finansas, Sara Lobo hateten governu hakarak hasa’e taxa produtu alkohol ho objetivu atu proteje investimentu serveza iha rai laran no aumenta reseitas ba estado.

Leia mais...

Polisia Tranzito Nasional konsegue prende kareta governo 2 no motor governo hamutuk 19 tanba halo sirkulasaun iha munisipiu Dili ba aktividade privado iha loron finado sem karta autorizasaun husi parte intistituisaun rasik.

Polisia Tranzito Nasional konsegue prende kareta governo 2 no motor governo hamutuk 19 tanba halo sirkulasaun iha munisipiu Dili ba aktividade privado iha loron finado sem karta autorizasaun husi parte intistituisaun rasik.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04