Quinta, Dezembro 08, 2022
Total visitors: 692025

Sekretariu Estadu Arte no Kultura (SEAK) apoiu fundu ho montante $100,000 ba prezervasaun uma lulik no grupu kultural hamutuk 56 iha teritoriu laran.

Sekretariu Estadu Arte no Kultura (SEAK) apoiu fundu ho montante $100,000 ba prezervasaun uma lulik no grupu kultural hamutuk 56 iha teritoriu laran.

Leia mais...

Presidente Autoridade Munisipiu Dili (PAM), Guilhermina Filomena Saldanha fo ona orientasaun ba jestor merkadu Manleu atu halo identifikasaun fatin, ne’ebe mamuk hodi koloka vendedore sira ne’ebe durante ne’e okupa jardin no fatin estasionamentu atu tama hotu ba laran.

Presidente Autoridade Munisipiu Dili (PAM), Guilhermina Filomena Saldanha fo ona orientasaun ba jestor merkadu Manleu atu halo identifikasaun fatin.

Leia mais...

Jestor merkadu publiku Manleu, Julio Barros Caldas informa iha kampaun merkadu haris fatin hamutuk neen, maibe ida deit mak diak no funsiona lima seluk kondisaun aat durante tinan lima ona autoridade munisipiu Dili seidauk halo manutensaun.

Jestor merkadu publiku Manleu, Julio Barros Caldas informa iha kampaun merkadu haris fatin hamutuk neen.

Leia mais...

Komisariu Autoridade Aduaneira, José Abilio hateten iha fulan Janeiru to’o loron 26 fulan Junho tinan 2022, Alfandega konsege rekolha reseita ho montante $39,547,573.33 husi atividade hotu iha portu, aeroportu no fronteira.

Komisariu Autoridade Aduaneira, José Abilio hateten iha fulan Janeiru to’o loron 26 fulan Junho tinan 2022, Alfandega konsege rekolha reseita ho montante $39,547,573.33.

Leia mais...