Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Estadu Timor-Leste rekoñese kontribuisaun Brunei Darussalam nian ba paz no estabilidade iha nivel rejional ho Medalia Grande Colar Ordem Timor-Leste nian.

Estadu Timor-Leste rekoñese kontribuisaun Brunei Darussalam nian ba paz no estabilidade iha nivel rejional ho Medalia Grande Colar Ordem Timor-Leste nian.

Prezidente Repúblika Demokrátika Timor-Leste José Ramos Horta dehan, kondekorasaun ne'ebé mak Timor-Leste fó ba Estadu Brunei Darusalam liuhusi dekretu lei númeru 20/13 de maio 2024 hodi rekoñese kontribuisaun Brunei ba estabilidade humana.

"Liuhusi dekretu lei ne'e mak estadu Timor-Leste kondekora Liurai Majestade H. Hassanal Bolkaih ho medalia grande colar estadu Timor-Leste nian hanesan simbolu hodi rekoñese sira-nia kontribuisaun ba paz no estabilidade iha nivel rejional," nia dehan.

Nia hatutan, durante ne'e Brunei Darussalam kontribui makas ba dame no estabilidade iha nivel rejiaun nian.

"Ita agradese ba liurai-boot, ne’ebé hahu ita-nia independénsia kedas, buka tulun no sempre apoiu ita, loke oportunidade ba Timor-Leste tama ASEAN," Prezidente Horta hatete foin lais iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Aitarak Laran, Díli.

Iha fatin hanesan, Liurai Brunei Darussalam Majestade H. Hassanal Bolkiah hatete, ba dala uluk profunda gratidaun ba jenerosidade no laran luak hodi simu no fó rekonesimentu ba nia kontribuisaun ba pás no estabilidade ho medalia Grande Colar Orden Timor-Leste.

Nia hatete, medalia ida-ne'e hanesan rekoñesimentu ida ne’ebé refleta nasaun Timor-Leste nia identidade no kulturál.

“Ita reflete konsiderasaun ne’ebé as liu nomós relasaun servisu no armonia entre povu Brunei ho povu Timor-Leste,” Liurai Brunei Hassanal Bolkiah agradese.

Tanba ne'e nia hein katak ba futuru kooperasaun entre nasaun rua bele hetan benefísiu husi parte rua ne’e rasik, tanba ne’e tenke hametin liutan relasaun bilateral ne’ebé diak liu iha nivel hotu-hotu iha tinan hirak oin mai.