Quinta, Julho 18, 2024

Sekretáriu Estadu Arte no Kultura (SEAK), Jorge Soares Cristovão informa sira halo ona diskusaun ho organiasaun sosiedade sivíl sira no UNESCO fó sertifikasaun no branding ba tais Timor tanba loja Chineza barak mós faan hena sira hanesan tais.

Sekretáriu Estadu Arte no Kultura (SEAK), Jorge Soares Cristovão informa sira halo ona diskusaun ho organiasaun sosiedade sivíl sira no UNESCO fó sertifikasaun no branding ba tais Timor.

Nia dehan governu sei haree regra no regulamentu sira atu bele regulariza preokupasaun públiku nian kona-ba produtu sira ne’ebé faan iha merkadu hanesan tais.

“Iha tempu badak ita sei servisu hamutuk ho parseru nasional sira no UNESCO atu halo sertifikasaun ba ita-nia tais no oinsa ita fó branding ba ita-nia tais,” nia hateten bainhira partisipa iha Forum Tais tinan 2023, ne’ebé organiza husi NGO Fundasaun Alola no Timor Aid iha salaun João Paulo II Comoro, Díli.

Nia hateten iha loron 14 fulan-dezembru tinan 2021, tais rejista ona hanesan patrimóniu kulturál imaterial husi UNESCO iha Paris tanba ne’e governu iha responsabilidade tomak atu proteje, promove no prezerva tais nudar identidade Timor nian.

Nia hatutan governu iha komitmentu atu apoia grupu soru tais sira, liu-liu fo formasaun hasa’e kapasidade no abilidade soru nain sira nian atu kontinua mellora kualidade produtu tais no diversifika produtu tais hodi hadia ekonomia família nian.

Entretantu, Diretora Ezekutiva NGO Fundasaun Alola, Maria Imaculada Guterres hateten prontu servisu hamutuk ho governu no parseru sira seluk atu fo sertifikasaun ba tais.

“Sertifikasaun ne’e importante tebes, tanba durante ne’e ita haree ita-nia tais hanesan identidade Timor. Maibé ida-ne’e, ema kopia tun sae ita haree iha loja China sira móos barak loos. Entaun ita atu garantia presiza iha sertifikasaun ba tais ne’e rasik,” nia hateten.

Nia hateten prezensa rede soru nain iha munisípiu sira, soru nain sira sei identifika motiv ka futus kada etniku no suku ida-ida hodi rejista hanesan direitu intelektual individu ka suku ida-ida nian.