Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Membru Parlamentu (MP), Deputado António Verdial husu governu urjente halo intevensaun ba presu nesesidade báziku ka ai-han iha merkadu tanba povu kbiit laek sira nia kapasidade la to’o atu sosa ai-han ba konsumu familia nian lorloron.

Membru Parlamentu (MP), Deputado António Verdial husu governu urjente halo intevensaun ba presu nesesidade báziku ka ai-han iha merkadu.

Nia dehan foos 25 kg dadaun ne’e folin husi $13 dolar amerika sa’e ona ba $16 to’o $18 dolar amerika kada saka. Ne’e ba deputadu, membru governu, emprezariu sira no funsionariu publiku sira sei bele iha kapasidade kompra, maibe povu ki’bit laek hasoru dificuldade.

“Ita hotu hatene munisípiu Lautem, Bobonaro, Viqueque no parte Betanu ne’eba fatin potensial ba produsaun hare. Maibe agrikultor sira iha kibi’it tuir sira nia kapasidade, entau governu tenke hola responsabilidade mutua no sustentavel fo apoia maximu ba povu ne’e atu bele iha korajen halo to’os no natar hodi hasa’e produsaun,” nia hateten iha Parlamentu Nasionál, Dili.

Nia hateten governu tenke dezenvolve estratejia diak atu responde ba mudansa klimatika ne’ebé akontese, ne’ebe fo mos implikasaun bo’ot ba produsaun rai laran.

Iha parte seluk, Ministru Komérsiu Indústria, Filipus Nino Pereira hateten presu nesesidade bazika sa’e iha ligasaun direita ho taxa importasaun ne’ebé governu hasa’e husi 2.5% ba 5% tanba ne’e governu sei hare redus taxa atu estabiliza presu iha merkadu.

“Ohin loron ita koalia konaba presu ba sasan sira ne’ebe iha nia flutuasaun, ida ne’e mos depende ba aplikasaun taxa sira ne’ebe iha ita iha taxa seletiva ba items balun ne’ebé afeta ema nia saúde hanesan produtu asukaradas, alkohol, tabaku no viatura sira inklui mos hasa’e taxa importasaun nian ne’ebé uluk aplika 2.5% hodi stabiliza presu iha rai laran, maibe agora hada’e ba 5% hodi kontribui direita ba presu sae,” nia hateten.

Nia hateten governu sei hare fila fali taxa importasaun no taxa produtu seletivu sira hanesan Masin midar tanba masin midar hanesan produtu prima atu produs fali ai-han seluk.