Sexta, Março 01, 2024
Total visitors: 766366

Komunidade iha munisípiu Dili, Maria Viana iha esperansa ba partidu politiku vensedor sira ne’ebe hetan fiar forma governasaun foun atu nafatin promove paz no garantia estabilidade governasaun to’o tinan lima oin mai, nune’e sira bele sente hakmatek atu halao sira nia atividade ekonomia ki’ik sira iha rai laran hodi sustenta sira nia moris no familia nian.

Komunidade iha munisípiu Dili, Maria Viana iha esperansa ba partidu politiku vensedor sira ne’ebe hetan fiar forma governasaun foun atu nafatin promove paz no garantia estabilidade governasaun to’o tinan lima oin mai.

Nia dehan tinan 21 Independensia, Timor-Leste iha progressu barak ne’ebe atinji. Maibe povu barak sei moris terus no susar iha mukit nia laran, hamlaha ba hahan, laiha asesu ba bee moos.

“Liu husi votus ne’ebe ami fo ohin ami hakarak narak katak hakmatek iha paz no dame atu nune’e ami bele buka ami nia moris. Ami la simu osan hanesan sira ne’ebe servisu, ami nudar vendedor buka moris rasik, entau ami husu hakmatek atu ami mos bele buka ami nia moris ho hakmatek iha rai ida ne’e,” nia hateten hafoin ezerse nia direitu votu iha sentru votasaun Eskola Sekundario 10 Dezembru Comoro, Dili.

Entretantu, Xefe Suku Motael, Luis Antonio Candido hateten partido politiku sira hotu hatene diak saida mak povu hakarak tanba ne’e bainhira povu fo fiar ba sira ukun tenke ukun ho fuan, liu-liu kria paz no estabilidade iha rai ida ne’e hodi hamutuk lori dezenvolvimentu ba rai no povu ida ne’e nia moris diak.

“Kria netik kampu trabalho tanba ita hare ita nia foinsa’e sira eskola hetan diploma lisensiatura barak sai ba rai liur tanba laos baut seluk servisu laiha, entau espera governu foun mai kria kampu trabalho barak liu tan atu bele redus problema no konflitu sira iha rai laran,” nia hateten.

Iha parte seluk, Komunidade Manuela da Silva Tilman hateten povu ezerse ona sira nia direitu atu hili ukun nain sira ne’ebe sei ukun no halo jestaun ba rai no povu ida ne’e tenke garantia paz no estabilidade atu povu sente hakmatek.

“Hanesan povu ki’ik iha rai ida ne’e ami hakarak importante mak estabilidade, moris diak, moris hakmatek ba povu. Se mak hetan vitoria karik ema hotu nian,” nia hateten.