Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Área Suku Caikoli nian durante ne’e bainhira udan boot sempre hetan inundasaun tanba impaktu husi lixu ne’ebé komunidade no negosiante sira so’e arbiru.

Reprezentante Komunidade Suku Caicoli, Kanae da Costa, hateten bainhira ema la'o iha dalan laiha konsiensia so'e fo'er arbiru mak iha tempu udan kanal esgotu sira intupidu no hamosu inudasaun hodi fó impaktu ba komunidade nia moris no hela fatin.

Reprezentante Komunidade Suku Caicoli, Kanae da Costa, hateten bainhira ema la'o iha dalan laiha konsiensia so'e fo'er arbiru mak iha tempu udan kanal esgotu sira intupidu no hamosu inudasaun hodi fó impaktu ba komunidade nia moris no hela fatin.

"Caicoli tempu udan sempre akontese inundasaun, tanba ema laiha konsiénsia soe lixu arbiru ka soe fo'er la tuir nia fatin, ezemplu ki'ik hanesan han gorengan, hemu bee ka pop ice sira, invezde tau lixu ka iha pasta bolsu to'o hetan lixu públiku mak soe, maibé sira laiha konsiénsia soe no lekar lixu arbiru iha dalan públiku,” nia dehan.

Nia hateten Suku Caicoli jeografikamente rai klean entaun bainhira udan bo’ot lixu husi fatin hotu uda-been lori ba hela hotu iha Caicoli entaun kauza inundasaun.

"Ami-nia paralon ponte nian ki'ik entaun bee no foer sira hotu intupidu iha ponte no saluran refere, maibé Governu mós nunka toma atensaun ba kompañia sira-ne’ebé mak hadia saluran entaun bainhira udan sempre hamosu inundasaun,” nia informa tan.

Komunidade Costa rekomenda ba parte kompetente tenki kria regras ida ba povu no populasaun hotu-hotu tenki soe fo'er iha nia fatin tuir tipu lixu nian, sé mak viola tenki hetan sansaun ka multa.

Iha sorin seluk, Xefe Suku Caicoli, Hipolito Marques Sarmento, hateten Caicoli nia fatin lixu sufisiente maibé dala ruma animal sira, manu, asu no fahi, ba kee no saneamentu sira raut tarde mak nia impaktu udan mai lori halai hotu ba valeta no intupidu entaun akontese inundasaun.

"Caicoli nia fo'er ne'e mai husi suku rua, inklui Caicoli rasik, suku rua mak Mascarinhas no Villa-Verde inklui Santa-Krus, komunidade sira laiha konsiensia soe fo'er la tuir nia fatin ne'e mak suku Caicoli tempu udan sempre afeta ba inundasaun,” Xefe Sarmento dehan.

Nia apela ba komunidade hotu atu tau lixu iha fatin no loloos hodi prevene inundasaun iha suku laran bainhira uban bo’ot.

Suku Caicoli ho totál populasaun feto mane hamutuk rihun lima atus ualu tolunulu resin ida (5831) kompostu husi aldeia 5.