Quinta, Dezembro 08, 2022
Total visitors: 692025

Aliansa Maubere Nasionál (AMN) ne’ebé mak envolve husi estudante universitária no grupu Tiga-Roda sira halo manifestasaun hodi kontra dezisaun Parlamentu Nasionál nian kona-ba sosa kareta Pajero Sport foun ba deputadu sira.

Aliansa Maubere Nasionál (AMN) ne’ebé mak envolve husi estudante universitária no grupu Tiga-Roda sira halo manifestasaun hodi kontra dezisaun Parlamentu Nasionál nian kona-ba sosa kareta Pajero Sport foun ba deputadu sira.

Koordenadór AMN, Miguel Monsil dehan, asaun ne’ebé AMN halo ne'e hodi eziji Parlamentu Nasionál atu bele dada fila orsamentu kuaze milaun $2 itál ne’ebé hodi sosa Pajero Sport hamutuk 35 no leptop 60 ba deputadu sira.

"Ita halo asaun manifestasaun ne'e durante fulan 2 hodi kontra desizaun Parlamentu Nasionál nian kona-ba sosa kareta Pajero Sport 35," nia salienta.

Tanba ne'e nia dehan, politikamente AMN obriga PN atu dada fila osan ne’ebé sira tau hamutuk milaun $2 itál, ba kareta 35 ho montante milaun 1.9 itál no restu ba leptop 60.

"Manifestasaun ne'e ita halo durante fulan 2 bainhira la iha rezultadu mak ita sei realiza fali asaun pasifiku ida ne’ebé mak bo'ot sei envolve hotu ho komunidade sira hodi kontra desizaun Parlamentu Nasionál nian," Koordenadór AMN Monsil dehan iha área UNTL.

Nia dehan, totál partisipante iha manifestasaun ne'e hamutuk na’in 200 kompostu husi estudante universitáriu nune'e mós grupu Tiga-Roda sira.

Entretantu, Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Maria Angelina Sarmento, dehan Parlamentu Nasional mantein ho desizaun sosa kareta 35 ba deputadu sira tanba mandatu konstituisionál mak haruka.

"Objetivu sosa kareta ne'e para fasilita deputadu sira tuir mandatu konstituisionál ne’ebé dehan katak knaar ida husi PN mak atu halo fiskalizasaun, tanba ne'e ami tenke utiliza kareta hirak ne'e hodi ba buka povu," nia dehan iha Parlamentu Nasional.

"Kareta ne’ebé ita sosa ne'e mós parte ida ita prepara kondisaun ba deputadu foun nove lijislatura sira nune'e bainhira ami-nia mandatu hotu ami entrega fali. Sira mai fali utiliza de’it tanba ami sei la uza ba privadu," Vise-Prezidente PN Sarmento dehan.

Nia dehan, maské dadaun ne'e estudante sira halo manifestasaun no husu atu kansela planu sosa kareta, ida ne'e laiha lójika, tanba kompara karik kuandu bee moos laiha, estrada laiha, ahi laiha, estudante sira iha eskola tur nafatin iha rai, povu labele buka fali transporte rasik hodi mai fali PN hodi ko’alia ho deputadu sira maibé husik deputadu mak tenke ba buka povu.

"Se ami atu ba, transporte laiha, oinsá mak ami bele hatene dehan grupu ida ka aldeia ida iha Baukau, besik iha foho matebian ne'ebá, sira laiha estrada, governu la to'o ba iha ne'ebá hodi haree. Ida ne'e ami nia responsbilidade mandatu konstituisionál atu ba ho ami-nia knaar ida hanesan povu nia reprezentante hodi ba buka hatene, ida ne'e de’it," nia informa.

Nia dehan, dalaruma públiku hanoin katak karreta ne'e sosa fó ba ami hodi sai na’in maibé laiha karreta ne'e sei entrega fali ba deputadu foun sira hodi kontinua servisu, tanba ne'e Parlamentu Nasionál mantein ho desizaun sosa karreta foun 35 ba deputadu sira ne'e.