Presidente Republika, José Ramos Horta hateten rezultadu peskiza konaba liberdade imprensa iha mundu, ne’ebe halao husi institusaun internasional media watch iha Brusseles tinan 2022, Timor-Leste okupa posizaun 17 husi nasaun 180, ne’ebe liberdade imprensa diak.

Presidente Republika, José Ramos Horta hateten rezultadu peskiza konaba liberdade imprensa iha mundu, ne’ebe halao husi institusaun internasional media watch iha Brusseles tinan 2022, Timor-Leste okupa posizaun 17 husi nasaun 180, ne’ebe liberdade imprensa diak.

Nia salienta pozisaun ida ne’e aas no diak liu nasaun bo’ot sira hanesan Amerika no Australia, signifika Timor-Leste iha notas ne’ebe diak tebes konaba liberdade imprensa iha Rejiaun Sudeste Aziatiku no iha mundu.

“Hau nia observasaun pessoa Timor-Leste laiha problema liberdade imprensa. Dificuldade no dezafiu ne’ebe media enfrenta ne’e hau hateten moris nian tanba ekonomia Timor-Leste fraku. Hau hateten jornalista sira kuitadu han mos dificuldade, motor oan ida mos aat dadaun. Ne’e mak dezafiu bo’ot, maibe ho dezafiu ida ne’e hau hateten sira parese hadomi duni sira nia profisaun kontinua nafatin reporta no hau admira media sira ba ida ne’e,” nia hateten bainhira partisipa iha The Dili Dialogue Forum 2022, ho tema Media Challenges in Timor-Leste and Southeast Asia, iha salaun CNE Colmera, Dili.

Nia dehan durante tinan 20 harii estadu, rezultadu diak liberdade imprensa diak iha mundu, demokrasia diak iha rejiaun no mundu tanba laiha violensia politika, relijiaun, etniku no laiha krime organizadu hanesan rai seluk.

Nia hateten atu garantia liberdade imprensa no expresaun diak liu tan, sei propoin atu hadia esbosu lei kriminaliza defamasaun, ne’ebe tinan hira liu ba governu elabora ona.

Iha okaziau ida ne’e, xefe estadu ne’e mos husu ba politiku no governante sira atu lalika lakon tempu lori jornalista ba tribunal, maibe uza direitu resposta koalia ho Konseilho Imprensa atu rezolve tanba sira iha papel monitora atividade liberdade imprensa no komportamentu profesional nian.

Iha parte seluk, Presidente Conseilho Imprensa, Virgilio da Silva Guterres hateten hahu tinan 2017, forum dialogu ne’e kontinua realiza kada tinan atu fahe esperensia ba malu ho nasaun seluk, liu-liu iha Rejiaun Sudeste Aziatiku konaba liberdade imprensa no liberdade expresaun nian.

“Forum ida ne’e alende atu fahe esperensia ba malu, ba ita Timor-Leste atu vizibiliza aan iha aspetu media nian hanesan Presidente Republika hateten indise global Timor-Leste numeru 1 iha Rejiaun Sudeste Aziatiku no iha global ita iha sasaltu ida makas tebes husi 75 sa’e ba 17. Entau ita kontinua buka oinsa organiza eventu sira ne’e para mantein atu nune’e mensajen ba politiku sira no ema sira ne’ebe durante ne’e konsidera media hanesan obstaklu ba sira ne’e tenke muda hanoin husi obstaku sai parseru kritiku ba politiku, sosiedade nian atu kontribui ba ita nia objetivu komun harii sosiedade demokratiku ne’ebe inkorpora ho rai seluk,” nia hateten.

Nia dehan liberdade imprensa no expresaun iha Timor-Leste sei diak liu tan agora, kuandu politiku no governante sira hatene uza direitu responde atu hato’o sira nia dezkordansia konaba kobertura media nian no jornalista sira mos labele abuza liberdade ne’ebe iha tenke kaer kode etika hodi hato’o informasaun ne’ebe kualidade ho faktus, respeita dignidade publiku nian.