Quinta, Junho 01, 2023
Total visitors: 754002

Presidente Konfederasaun Sindikatu Timor-Leste (KSTL), Almeiro Vila Nova informa maioria keixa disputa laboral ne’ebe sira rejista iha tinan 2021, to’o inisiu 2022, mak hapara servisu tanba situasaun ekonomia monu kompañia barak taka atividade negosiu.

Presidente Konfederasaun Sindikatu Timor-Leste (KSTL), Almeiro Vila Nova informa maioria keixa disputa laboral ne’ebe sira rejista iha tinan 2021, to’o inisiu 2022, mak hapara servisu.

Nia salienta situasaun disputa laboral sai grave liu tan, bainhira mosu surtu pandemia Covid-19 ne’ebe fo implikasaun makas ba iha atividade ekonomia iha rai laran hodi rezulta industria bo’ot sira taka.

“Agora dadaun ami simu keixa hamutuk 20 resin husi trabalhador sira. Kazu nafatin maioria konaba hapara servisu, problema kontratu no kondisaun servisu,” nia hateten iha servisu fatin.

Nia hateten iha tinan 2021, sira simu keixa hamutuk 212 ho tipu kazu oioin hanesan hapara servisu, laiha kontratu no kondisaun servisu ne’ebe la dignu ba trabalhador sira atu halao servisu.

Nia hatutan husi kazu sira ne’e maioria rezolvidu ona, maibe kazu lima sei iha komisaun arbitrajen trabalho nian tanba hapara servisu no kazu rua seluk sei iha prosesu

Nia informa keixa sira ne’e laos deit mai husi trabalhador sira setor privado, maibe iha mos kazu 6 ne’ebe mai husi trabalhador setor publiku nian.

Iha parte seluk, Diretur Geral, iha Sekretaria Estado Formasaun Profesional no Empregu (SEFOPE), Paul Alves hateten governu halo ona peskiza foun atu hatene taxa dezempregu iha rai laran tanba durante pandemia Covid-19 industria barak taka.

“Ita hatene katak iha Timor ita nia taxa dezempregu to’o tinan 2013, iha 11%. Foin dadaun ita halo peskiza foun ona to’o agora seidauk hatene hira, maibe hau fiar katak sa’e tanba pandemia Covid-19 ne’ebe akontese halo industria bo’ot sira ne’e kolapsu hotu,” nia hateten.

Nia hateten governu presiza duni halo investimentu ba setor potensial hanesan industria turismu no agrikultura atu bele loke kampu servisu barak liu tan ba joven sira iha rai laran tanba oportunidade kampu servisu ba rai liur limitadu.