Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Xefe Departamentu Saúde Ambeintal, iha Ministerio da Saúde, Agostino Oliveira hateten ekipa saúde nasional tun ba treinu hamutuk ho autoridade munisipiu Dili no lider komunitaria sira mobilize komunidade sira halao limpeza jeral iha postu Dom Aleixo laran tomak atu hapara transmisaun moras dengue.

Xefe Departamentu Saúde Ambeintal, iha Ministerio da Saúde, Agostino Oliveira hateten ekipa saúde nasional tun ba treinu hamutuk ho autoridade munisipiu Dili no lider komunitaria sira mobilize komunidade sira halao limpeza jeral iha postu Dom Aleixo laran tomak atu hapara transmisaun moras dengue.

Nia salienta asaun prevensaun ne’ebe efetivu liu mak tenke halo uluk limpeza ba lixu plastiku no massa sira ne’ebe naklekar iha bee laran hakoi hotu mak foin bele halo fomigasaun hodi kombate susuk adulto sira.

“Limpeza hotu tiha mak ita foin bele halo fomigasaun tanba se ita halo fomigasaun lahalo limpeza dalaruma kalen mamuk sira bee nalihun hela iha laran susuk nafatin moris hodi fo risku ba komunidade sira,” nia hateten bainhira halao atividade limpeza iha area suku Comoro, Dili.

Nia dehan surtu dengue afeta ona komunidade sira iha munisipiu Dili, liu-liu labarik sira ne’ebe idade tinan lima mai kraik tanba dadus hatudu kada loron numeru kazu aumenta makas to’o fasilidade saúde sira nakonu hotu.

Iha parte seluk, Xefe Suku Comoro, Eurico da Costa de Jesus hateten servisu jestaun lixu ne’e responsabilidade autoridade munisipiu Dili nian tanba sira mak iha rekursu transporte atu raut lixu no halo limpeza.

“Suku laiha orsamentu ba servisu lixu nian, ami so hetan orientasaun halo limpeza deit konaba jestaun lixu ne’e autoridade munisipiu Dili mak tama konta ba servisu ida ne’e tanba sira mak iha kareta raut foer no iha orsamentu halo limpeza tuir postu administrativu no suku ida-ida,” nia hateten.

Nia dehan sira halo ona enkontru ho xefe aldeia sira hotu no delegada sira atu orienta servisu limpeza iha kada aldeia tanba dadus hatudu suku Comoro rejista kazu dengue 8 no nain 6 lakon vida.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04