Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Diretora Servisu Saúde Munisipiu Dili, Agustina Segurado hateten kada tinan area ne’ebe sai risku bo’ot ba propagasaun surtu dengue mak postu administrativu Dom Aleixo tanba kazu barak kompara ho postu Cristu Rei, Nain Feto, Vera Cruz, Atauro no Metinaru.

Diretora Servisu Saúde Munisipiu Dili, Agustina Segurado hateten kada tinan area ne’ebe sai risku bo’ot ba propagasaun surtu dengue mak postu administrativu Dom Aleixo.

Nia salienta iha premeru semana fulan Janeiru tinan 2022, rejista ona kazu dengue hat, ne’ebe mai hotu husi postu Dom Aleixo tanba ne’e sira alerta ona ba autoridade sira atu mobiliza komunidade halao atividade prevensaun nian, liu-liu halo limpeza ba ambiente.

“Hau hanoin intervensaun ne’ebe ita halo loos duni, ita tenke prepara halo intevensaun antes udan monu rai. Ita hare katak iha tinan 2021, ita akontese udan iha fulan Outubro, maibe ita lakonsege halo distribuisaun abate tanba ita iha stok out ba kimiku abate,” nia hateten salaun Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

Nia rekonhese sira atrazu halo intervensaun ba prevensaun dengue, maibe edukasaun no sensibilizasaun informasaun ba komunidade lao nafatin.

Nia informa sira halo ona kordenasaun ho diresaun nasional saúde publika iha ministerio da saúde hodi mobiliza no re-aloka produtu kimiku abate no malation husi munisipiu sira seluk atu bele apoia saúde Dili halo intervensaun ba kazu dengue iha kapital Dili tanba numeru kazu aumenta signifikante tebes.

Nia hateten sira konsege hetan apoia aimoruk kimiku abate dos lima husi munisipiu Liquisa, Aileu no Ermera, maibe lato’o nafatin atu distribui ba uma kain sira iha Dili laran.

Iha parte seluk, Administrador Interino Postu Dom Aleixo, Mario Barreto hateten sira iha korperasaun servisu ne’ebe diak ho sentru saúde sira halo sensibilizasaun ba komunidade sira konaba prevensaun moras dengue no kampaña vasinasaun Covid-19, maibe realidade kazu dengue sa’e makas tanba kondisaun ambiente ne’ebe la saúdavel hodi fo fatin ba susuk moris.

“Ita nia papel oinsa mak apoia servisu sentru saúde sira kordena ho autoridade komunitaria sira halo sosializasaun ba prevensaun moras no halo limpeza, liu-liu iha tempu udan monu rai ne’e,” nia hateten.

Nia dehan tinan kotuk iha programa ida Mao de Obra fo servisu ba pesoal sira hamutuk nain 20 hodi halo limpeza iha suku laran no esgotu sira, maibe programa ne’e la lao ona tanba orsamentu laiha.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04