Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Eis Presidente Republika, José Ramos Horta hateten governu tenke hahu ona kampaña vasinasaun dose datolu ou booster ba populasaun sira atu bele iha imunidade hasoru mutasaun virus Covid-19, ne’ebe afeta ona sidadaun sira iha nasaun seluk iha mundu.

Eis Presidente Republika, José Ramos Horta hateten governu tenke hahu ona kampaña vasinasaun dose datolu ou booster ba populasaun sira atu bele iha imunidade hasoru mutasaun virus Covid-19.

Nia dehan vasina dose datolu ou booster ne’e implementa ona iha nasaun seluk hanesan Australia, nasaun Europa, Amerika no rezultado hatudu iha efetividade ba protesaun nian.

“Hau kontente governu halo dadaun preparasaun ba halo booster ba ita nia populasaun ho vasina AstraZeneca no Pfizer tanba vasina rua ne’e provas ona iha mundu iha efikasia. Ita espera ho dose terseru ne’e, no medida prevensaun sira nafatin lao mutasaun bo’ot sira ne’ebe tama iha Amerika no fatin seluk sei la to’o iha Timor,” nia hateten hafoin simu vasina Covid-19 dose terseru iha residensia Metiaut, Dili.

Nia konsiente dadaun ne’e numeru kazu laiha, maibe propagasaun Covid-19 seidauk hotu no mosu mutasaun ne’ebe nia infesaun lalais liu tanba ne’e importante atu hahu hanoin fo vasina dose datolu ba populasaun sira atu iha imunidade hodi proteje aan husi infesaun virus Covid-19 nia variante sira.

Nia hateten situasaun dadaun ne’e iha mundu, nasaun bo’ot sira hanesan Amerika loron ida rejistu kazu infesaun 400,000 no iha Australia, Nova Zelandia ne’ebe konsegue kontrola diak agora kazu komesa sa’e makas ho variante Omicrom.

Nia enkoraja populasaun sira ne’ebe simu ona vasina dose segundu atu hakbesik aan ba fasilidade saúde hodi simu vasina dose datolu nian atu iha imunidade ne’ebe forte hasoru infesaun virus.

Iha parte seluk, Diretora Servisu Saúde Munisipiu Dili, Agustina Segurado hateten desizaun governu nian kampaña vasinasaun dose datolu ou booster sei uza vasina Pfizer, entau fo prioridade liu ba pesoal liña frente sira inklui komunidade komorbilidade sira tanba disponibilidade vasina iha rai laran.

“Efetividade ba utiliza booster ou vasina datolu ne’e, tuir matenek nain sira ne’ebe halo estudu katak efetivu liu bainhira ita hetan tan dose datolu ho vasina Pfizer tanba nia pursentu bo’ot atu kontra variante Omicrom,” nia hateten.

Nia dehan stok vasina Pfizer ne’ebe iha sufisiente atu fo tan dose datolu ba liña frente sira iha munisipiu Dili tanba vasina ne’ebe disponivel iha 4,500 resin dose.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04