Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Governu liu husi enkontru estraordinaria Konselho Ministru, deside aplika serka sanitaria no konfinamentu obrigatorio iha teritorio munisipio Dili durante loron hitu (7), hahu loron 9 fulan Marsu oras 00h00 to’o loron 15 oras 23h59, hodi fo oportunidade ba ekipa vijilansia saúde atu buka tuir kontaktu-besik sira hotu husi kazu konfirmadu rua, ne’ebe detekta iha loron 7, hodi halo ezame iha laboratóriu.

Governu liu husi enkontru estraordinaria Konselho Ministru, deside aplika serka sanitaria no konfinamentu obrigatorio iha teritorio munisipio Dili durante loron hitu (7).

Membru Parlamentu Nasional, Deputado Abel Pires hateten kazu kofirmadu rua iha Tasi Tolu, Postu Administrativu Dom Aleixo, ne’e indikasaun forte akontese ona transmisaun komunitaria iha rai laran tanba ne’e ema hotu tenke kontribui hodi prevene transmisaun no mortalidade iha rai laran.

“Hanesan reprejentante povu apela ba ita hotu no komunidade sira kontinua mantein kalma, labele paniku tanba ita nia dalan atu kombate maka liu husi buat sira ne’ebe saúde fo sai ona katak fase liman beibeik ho sabaun, uza maskara, mantein distansia ba malu. Laiha aimoruk mak ita iha uniku ita iha deit maka medida prevensaun,” nia hateten iha plenaria.

Nia dehan situasaun ida ne’e governu presiza povu tomak nia apoia tanba ne’e populasaun tomak tenke fo konfiansa tomak ba governu atu responde ba situasaun ida ne’e, liu husi hakmatek iha uma, labele sai bainhira laiha nesesario, no kontinua aplika medida prevensaun sira.

Tuir komunikadu imprensa ne’ebe fo sai, katak durante semana ida husi loron 9 to’o 15, bandu sidadaun sira labele sai husi munisipio Dili ba munisipio seluk, no la autoriza atu sai husi hela fatin ba fatin publiku sira se laos nesesidade urgente.

Alende ne’e, pesoal sira ne’ebe bele halo movimentu durante loron hitu nia laran ne’e maka pesoal sira ne’ebe lori medikamentu urgente sira, no seguransa sira, maibe tenke hetan mos autorizasaun husi ministerio interior no Centro Integrado Gestão de Crise Sala da Situação.

Iha parte seluk, xefe suku Bebonuk, Serafin Machado hateten hahu ohin ekipa vigilansia saúde halo ona teste swab ba familia sira ne’ebe kontaktu besik ho kazu konfirmadu.

“Ami husu para ekipa saúde no sentru integradu bele halo kedas teste swab iha ne’e atu bele halo kedas prevensaun ba komunidade sira ne’ebe hela vizinho,” nia hateten.

Nia dehan sidadaun konfirmadu positivu ne’e, servisu nudar pesoal saneamentu iha postu administrativu Dom Aleixo, Munisipio Dili.

Nia informa sidadaun ne’e hanesan mos estudante iha eskola ensino sekundario privado ida iha munisipio Dili.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04