Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Membru Parlamentu Nasional, Deputada Maria Fernanda Lay preokupa ho jestaun lixu mediku nian iha rai laran tanba tratamentu lixu mediku ne’ebe la apropriado bele prejudika saúde publika ema nian.

Membru Parlamentu Nasional, Deputada Maria Fernanda Lay preokupa ho jestaun lixu mediku nian iha rai laran tanba tratamentu lixu mediku ne’ebe la apropriado bele prejudika saúde publika ema nian.

Nia dehan nasaun dezenvolvimentu sira hanesan Indonesia enfrenta hela problema bo’ot kona ba lixu mediku nian, liu-liu daun sira halo vasina, no maskara sira ne’ebe utiliza hodi fo atendimentu ba pasiente sira iha fatin kuarantina no izolamentu sira.

“Hau husu governu atu halo jestaun ba lixu sira ne’e atu labele akontese lixu mediku husi atendimentu sira iha fatin karantina hanesan hotel sira ba soe fali iha Tibar ne’eba, no ita nia ema ba hadau malu fali. Ne’e problema bo’ot, favor ida hare,” nia hateten iha plenaria Parlamentu Nasional foin lalais ne’e.

Nia dehan lixu sai problema bo’ot iha rai laran tanba dalan husi Dili ba Lorosa’e, Dili Ba Loro Monu, no Dili ba parte sentral dalan sira ne’e lixu nakonu tantu lixu jeral no mediku nian.

Nia hatutan iha tempu udan monu rai lixu sira ne’e tun hotu to’o iha tasi laran, hodi estra ekonsistema sira iha tasi laran tanba ne’e tenke buka hatene se mak soe lixu sira ne’e iha ailaran sira ne’e.

Iha parte seluk, Diretora Servisu Saúde Munisipio Dili, Agostinha Segurado hateten jestaun lixu mediku ne’ebe produs iha fatin izolamentu no kuarantina sira trata tuir protokolu COVID-19 nian tanba riksu ba kontaminasaun.

Nia dehan ohin loron publiku hare lixu maskara soe iha fatin-fatin, la signifika maskara sira ne’e produs husi fasilidade saúde sira tanba ema hotu uza maskara, entaun tama iha kategoria lixu jeral.

“Jestaun lixu mediku atendimentu covid-19 laiha problema ita trata nafatin tuir protokolu COVID-19 nian. Jestaun lixu iha fasilidade saúde sira kona ba lixu mediku ita kapasita pesoal hamos rai sira atu sira rai lixu tuir fatin ne’ebe ita orienta ona,” nia hateten.

Nia dehan mekanismu ne’ebe sira adopta hodi halo jestaun ba lixu mediku mak pesoal saúde ambiental sira mak koleta, no tula lori ba Tibar hodi sunu to’o aihi han hotu mak fila tanba makina insenalator rua ne’ebe mota iha Hera no Atauro iha tinan 2010, la funsiona ona.

Nia hatutan tuir lolos kada fasilidade saúde ida tenke instala makina insenalator ida atu bele halo jestaun ba lixu mediku nian, maibe fasilidade ne’e seidauk disponivel tanba ne’e sira uza mekanismu manual hodi halo tratamentu ba lixu mediku durante ne’e.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04