Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Kordenadór Pilár VII Coronavirus Disease (COVID-19), iha Ministerio da Saúde, Doutor Nilton do Carmo da Silva anunsia ba publiku katak iha loron 20 Janeiru tinan 2021, detekta tan kazu positivu foun ida, signifika total kazu positivu hamutuk 53, no nain 47 rekuperadu ona, no nain 6 hetan akompañamentu husi profesionais saúde sira iha sala izolamentu.

Kordenadór Pilár VII Coronavirus Disease (COVID-19), iha Ministerio da Saúde, Doutor Nilton do Carmo da Silva anunsia ba publiku katak iha loron 20 Janeiru tinan 2021, detekta tan kazu positivu foun ida.

Nia salienta, pasiente sidadaun Indonesia ne’e hanesan funsionario iha embaixador Indoneisa iha Timor-Leste, no nia viajen husi Medan ba Jakarta, Indonesia iha loron 4 fulan Janeiru 2021. Iha loron 5 kontinua viajen husi Jakarta mai Kupang, no iha loron 6 mai iha Atambua toba kalan ida iha Otel Matahari. Iha loron 7 Janeiru kontinua viajen husi Atambua mai iha Dili, no halo autokarantina iha Otel Beach Garden hamutuk ho nia maluk nain 2.

“Ba ohin loron 20 ita aumetna tan kazu foun ida ne’ebe kazu komulativu husi fulan Marsu tinan 2020 to’o agora hamutuk 53 kazus. No agora sira nain nen (6) mak sei baixa hela,” nia hateten liu husi konferensia imprensa iha salaun Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

Nia dehan, pasiente sira ne’e la hatudu sintomas ou asimtomatiku, maibe bainhira to’o loron 12 kuarentina ekipa vijilansia foti amostra Swab halo teste hatudu positivu, no halo evakuasaun ba sala izolamentu atu bele hetan akompanhamentu husi profesional saúde sira.

Nia informa, hare ba kazu afetado ne’ebe registu makas iha nasaun vizinho, Indonesia, no sidadaun barak ne’ebe kontinua tama iha teritorio liu dalan ilegal mak governu, liu husi ministerio da saúde sei halo teste Swab massal ba sidadaun sira ho voluntario.

Iha oportunidade ne’e mos, nia husu ba publiku atu nafatin kumpri medida preventiva COVID-19 hanesan fase liman ho sabaun no bee, uza maskara bainhira sai ba liur no mantein distansia sosial tanba saúde iha ema ida-ida nia liman.

Iha parte seluk, Vice Presidente Parlamentu Nasional, Deputado Luis Roberto preokupa ho propagasaun surtu COVID-19 ne’ebe registu makas iha fronteira terreste entre Indonesia no Timor-Leste tanba povu sira konsidera moras ne’e baibain laos seriu.

“Ita aplika estado emergensia no implementa media preventiva ne’ebe Organizasaun Mundial Saúde fo, maibe ita nia povu sira balun konsidera hanesan buat baibain ida ita laos seriu tanba deit seidauk rezulta ema ida mate iha ita nia rai entaun dala barak ema dehan bosok,” nia hateten.

Nia dehan, atu povu sira fiar mak governu tenke seriu no konsistente atu implementa regras sira ne’ebe hakerek ona iha dekretu lei estado emergensia nian atu obriga komunidade sira tenke kumpri.

Iha oportunidade ne’e, nia mos apela ba povu tomak atu kumpri nafatin medida preventiva ne’ebe fo sai husi ministerio da saúde no OMS atu kontribui ba prevene transmisaun lokal iha rai laran hodi evita ema mate.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04