Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Presidente Board Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten servisu edukasaun no promosaun direitu humanu ne’ebe durante ne’e halao seidauk to’o ba ema hotu tanba ne’e numeru violensia kontinua a’as.

Presidente Board Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten servisu edukasaun no promosaun direitu humanu ne’ebe durante ne’e halao seidauk to’o ba ema hotu tanba ne’e numeru violensia kontinua a’as.

Leia mais...

Presidente Board Organizasaun Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten iha ambitu kampania loron 16 aktivismu kontra violensia hasoru feto tinan 2020, sira halo atividade marsa hodi mobiliza komunidade iha Suku Comoro atu sira hamrik proteje sira nia familia no komunidade husi violensia oioin.

Presidente Board Organizasaun Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten iha ambitu kampania loron 16 aktivismu kontra violensia hasoru feto tinan 2020, sira halo atividade marsa hodi mobiliza komunidade iha Suku Comoro atu sira hamrik proteje sira nia familia no komunidade husi violensia oioin.

Leia mais...

Ministra da Saúde, Dotora Odete Maria Freitas Belo, informa kazu positivu HIV/SIDA sa’e ona ba 1256, no husi numeru ne’e nain 148 mak mate ona tanba hetan komplikasaun ho moras kronika seluk hanesan tuberculose.

Ministra da Saúde, Dotora Odete Maria Freitas Belo, informa kazu positivu HIV/SIDA sa’e ona ba 1256, no husi numeru ne’e nain 148 mak mate ona tanba hetan komplikasaun ho moras kronika seluk hanesan tuberculose.

Leia mais...

Feto Polisia Serviso Migrasaun nain 48 dadaun ne’e destaka ona iha posto migrasaun iha fronteira hodi hala’o misaun hanesan kontrola movimento ema nian tama no sai husi fronteira.

Feto Polisia Serviso Migrasaun nain 48 dadaun ne’e destaka ona iha posto migrasaun iha fronteira hodi hala’o misaun hanesan kontrola movimento ema nian tama no sai husi fronteira.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04