Segunda, Maio 17, 2021

Rezultado Preliminária Peskiza Ai-han no Nutrisaun tinan 2020, hatudu taxa inan ne’ebe fo susu deit oan la fo tan hahan seluk durante bebe idade 0 to’o fulan ne’en aumenta sa’e ba 64, 2% kompara ho tinan 2013, iha 62%.

Diretora Organizasaun Fundasaun Alola, Maria Imaculada Guterres hateten kontente hare iha mudansa oituan ba taxa fo susu esklusivu ba bebe sira tanba la fasil atu muda ema nia hanoin husi promosaun merkadoria susuben formula ne’ebe agresivu tebes.

Leia mais...

Diretora Organizasaun Forum Komunikasaun Ba Feto Timor Lorosa’e (FOKUPERS), Maria Jose Guterres hateten estado liu husi governu presiza hamosu estrategia ida atu involve entidade hotu halo asaun kombate no elemina violensia hasoru feto no labarik tanba nudar ema humanu iha valor no dignidade hanesan laiha ida mak bo’ot liu ida seluk.

Diretora Organizasaun Forum Komunikasaun Ba Feto Timor Lorosa’e (FOKUPERS), Maria Jose Guterres hateten estado liu husi governu presiza hamosu estrategia ida atu involve entidade hotu halo asaun kombate no elemina violensia hasoru feto no labarik.

Leia mais...

Ministru Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia hateten feto ne’ebe tur iha kargu diretora, chefe, no kordenador eskola sei menus tebes kuaze 1% deit tanba sosiedade sei forte tebes ho mentalidade patriarkal, ne’ebe konsidera feto nia fatin mak iha dapur halao servisu domestiku no hare labarik sira.

Ministru Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia hateten feto ne’ebe tur iha kargu diretora, chefe, no kordenador eskola sei menus tebes kuaze 1% deit .

Leia mais...

Sekretario Estado Sekretaria Estado Protesaun Sivil (SEPS) kopera hamutuk ho organizasaun Plan International iha Timor-Leste hodi apoio serviso konaba prevensaun konflito komunitariu hasoru feto no labarik iha sosiedade.

Sekretariu Estadu SEPS, Joaquim Gusmao hateten, servisu hamutuk entre SEPS ho Plan International foka uluk ba munispiu tolu hanesan Dili, Aileu no Ainaro, oinsa atu halo intervensaun ho prevensaun konflito hasoru feto no labarik.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04