Segunda, Maio 17, 2021

Presidente Board Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten presiza haburas movimentu solidaridade ba igualidade hodi hapara violensia kontra feto no labarik feto iha rai laran tanba ne’e importante iha espasu ida ba entidade hotu ne’ebe servisu ba hapara violensia atu hamutuk buka solusaun ba dezafiu no obstaklu sira hapara violensia kontra feto no labarik.

Presidente Board Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten presiza haburas movimentu solidaridade ba igualidade hodi hapara violensia kontra feto no labarik feto iha rai laran tanba ne’e importante iha espasu ida ba entidade hotu ne’ebe servisu ba hapara violensia atu hamutuk buka solusaun ba dezafiu no obstaklu sira hapara violensia kontra feto no labarik.

Leia mais...

Presidente Board Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten rezultado peskiza empoderamentu ekonomia feto no responde ba COVID-19 iha rai laran tinan 2020, hatudu feto seidauk hetan konsiderasaun husi sosiedade hanesan chefe familia, ne’ebe implika ba feto faluk no inan solteira barak la asesu ba apoia subsidio husi governu durante estado emergensia tanba laiha ficha familia.

Presidente Board Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten rezultado peskiza empoderamentu ekonomia feto no responde ba COVID-19 iha rai laran tinan 2020, hatudu feto seidauk hetan konsiderasaun husi sosiedade hanesan chefe familia, ne’ebe implika ba feto faluk no inan solteira barak la asesu ba apoia subsidio husi governu durante estado emergensia tanba laiha ficha familia.

Leia mais...

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Sara Maria F. Xavier hateten iha tinan 2020, inan nain 7 maka mate husi total 5,577 inan ne’ebe partus, signifika iha redusaun kompara ho tinan hirak liu ba kotuk.

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Sara Maria F. Xavier hateten iha tinan 2020, inan nain 7 maka mate husi total 5,577 inan ne’ebe partus, signifika iha redusaun kompara ho tinan hirak liu ba kotuk.

Leia mais...

Sobrevivente moras kankru susun, Isabel Soares de Lima enkoraja feto hotu-hotu halo ezaminasaun regular ba susun rasik atu iha kafuak ruma lalais hasoru profesional saúde sira halo deteksaun sedu no tratamentu ne’ebe adequado salva vida tanba moras kankru susun bele kura, bainhira tratamentu sedu.

Sobrevivente moras kankru susun, Isabel Soares de Lima enkoraja feto hotu-hotu halo ezaminasaun regular ba susun rasik atu iha kafuak ruma lalais hasoru profesional saúde sira halo deteksaun sedu no tratamentu ne’ebe adequado salva vida.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04