Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Diretora Ezekutiva Organizasaun Movimentu Feto Foinsa’e Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten rezultadu eleisaun xefe suku tinan 2023, hatudu feto na’in 18 mak eleitu nu’udar xefe suku ba períodu 2023-2030, signifika reprezentante lideransa feto iha nivel suku tun ba 4% kompara ho eleisaun tinan 2016, ne’ebé iha feto na’in 21 ka 5%.


Diretora Ezekutiva Organizasaun Movimentu Feto Foinsa’e Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten rezultadu eleisaun xefe suku tinan 2023, hatudu feto na’in 18 mak eleitu nu’udar xefe suku ba períodu 2023-2030.

Nia dehan movimentu feto prontu lidera, apresia ho espiritu feto pontensial na’in 241 ne’ebé kompete iha eleisaun períodu ne’e, ne’ebé kompetetivu tebes, tanba kada suku kandidatu na’in haat até na’in 9.

“Ita haree ba númeru klaru katak iha redusaun, ita lakonsege mantein no la aumenta númeru feto ne’ebé simu knaar xefe suku. Maibé hanesan organizasaun ne’ebé halo advokasia ami optimista nafatin ba maluk feto sira ne’ebé hatudu sira kompete ho kualidade tebes, tanba iha feto barak no mane barak liu mak kompete, ne’e prosesu ida ne’ebé kompetetivu tebes,” nia hateten iha Delta Nova Comoro, Díli.

Nia hateten maluk feto na’in 18 ne’ebé eleitu ne’e hatudu duni sira-nia kualidade lideransa no garantia sira-nia lideransa sei diferensia bo’ot ho mudansa ne’ebé signifikante iha sira-nia suku, tanba sira barak liu mak re-eleitu.

Nia hatutan sira sei kontinua halibur xefe suku feto sira no apoia sira hala’o knaar ho diak tuir lei no implementa programa prioridade sira ne’ebé dezenvolve ona atu halo mudansa ba moris diak komunidade nian no dezenvovlimentu suku.

Nia haktuir xefe suku feto eleitu na’in 18 mak, xefe suku Hautoho iha postu administrativu Remexio, Munisípiu Aileu, Martinha Mendonça de Jesus. Xefe suku Fahisoi iha postu administrativu Lequidoe, Munisípiu Aileu, Eugenia Ramos. Xefe suku Lausi iha postu administrativu Aileu Villa, Munisípiu Aileu, Adelaide da Conceição. Xefe suku Manucassa iha postu administrativu Lequidoe, Munisípiu Aileu, Juliana Imaculada.

Xefe suku Bucoli iha postu administrativu Baucau Villa, Munisípiu Baucau, Teresinha de Jesus dos Reis. Xefe suku Bualale iha postu administrativu Quelicai, Munisípiu Baucau, Gabriela da Conceição. Xefe suku Samalari iha postu administrativu Baguia, Munisípiu Baucau, Maria Lúcia A. da Silva. Xefe suku Soba iha postu administrativu Laga, Munisípiu Baucau, Francisca Mónica Soares. Xefe suku Grecinfor iha postu administrativu Na’in Feto, Munisípiu Díli, Francisca S. de Jesus Boavida. Xefe suku Bairo Pite iha postu administrativu Dom Aleixo, Munisípiu Díli, Joaninha Alves. Xefe suku Kampung Alor iha postu administrativu Dom Aleixo, Munisípiu Díli, Estela Aleixo.

Xefe suku Aiteas iha postu administrativu Manatuto Villa, Munisípiu Manatuto, Bernarda Gomes. Xefe suku Sa’u iha postu administrativu Manatuto, Munisípiu Manatuto, Bárbara Gomes. Xefe suku Manutasi iha postu administrativu Ainaro Villa, Munisípiu Ainaro, Manuela Caldas. Xefe suku Maudemo iha postu administrativu Tilomar, Munisípiu Covalima, Maria Fátima. Xefe suku Babulu iha postu administrativu Same, Munisípiu Manufahi, Alice de Jesus. Xefe suku Fatukeru iha postu administrativu Railaco, Munisípiu Ermera, Leoniçia Trindade. Xefe suku Leohitu iha postu administrativu Balibo, Munisípiu Bobonaro, Santina da Silva.

Iha parte seluk, Administrador Munisípiu Manufahi, Arantes Isaac Sarmento hateten husi 29 suku iha feto potensial na’in 20 resin mak partisipa iha eleisaun suku tinan ne’e, maibé konsege eleitu na’in ida.

“Ha’u hanoin eleisaun ne’e depende ba povu mak hili. Molok atu hahu eleisaun ne’e ita fó ona kapasitasaun no asisténsia barak liu ba feto maluk sira,” nia hateten.

Nia dehan feto la eleitu, la signifika feto laiha kapasidade. Feto maluk sira ne’ebé kandida aan potensial tebes no iha kapasidade tanba balun lidera ona suku tinan barak, maibé depende ba komunidade nia eskolla liuhusi eleisaun.