Sexta, Março 01, 2024
Total visitors: 766366

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), iha Díli, partera Sara Maria Xavier informa sala maternidade iha de’it kuartu partu neen (6) ho kama partu 12, ne’ebé la garante konfortu, privasidade no prevensaun infesaun ba inan sira, tanba númeru partu bo’ot.

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), iha Díli, partera Sara Maria Xavier informa sala maternidade iha de’it kuartu partu neen (6) ho kama partu 12, ne’ebé la garante konfortu, privasidade no prevensaun infesaun ba inan sira.

Nia dehan HNGV úniku fasilidade ne’ebé fornese kuidadu sekundáriu no tersiáriu, signifika kazu sira ne’ebé ho komplikasaun presiza intervensaun espesialista mak atende. Maibé durante ne’e númeru inan partu normal mas aas liu 67% husi 500 resin inan partu kada fulan.

“Inan sira prefere liu mai partu iha HNGV, ne’e ita la bandu tanba sira-nia direitu atu asesu ba fasilidade saúde sira. Maibé ita haree ba ita-nia fatin espasu ne’ebé mak klot hodi akumula inan hotu ne’ebé partu, entaun ita labele asegura seguransa, privasidade no prevensaun infesaun ba pasiente sira, tanba tuir loloos kuartu ida ema ida atu bele akompaña husi kaben no família durante prosesu partu,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Díli.

Nia husu inan isin-rua sira ne’ebé durante konsulta kuidadu ante natal kondisaun gravides normal bele partu de’it iha sentru saúde sira besik, tanba partera sira hotu treinadu no kualifikadu ba partu moos no seguru inklui halo jestaun ba kazu komplikasaun sira.

Nia informa iha fulan-Octobru tinan 2023, maternidade rejista inan nain ida husi totál 536 ne’ebé partu mate, tanba komplikasaun ran fakar depois partu. No bebé na’in 13 mak mate iha inan nia kabun laran.

Nia haktuir bebé mate iha inan nia kabun laran ho pesu ne’ebé ki’ik 1000 gram to’o 1500 gram ne’e kauza husi komplikasaun ne’ebé inan hetan durante isin-rua, hanesan hipertensaun, anemia, infesaun krónika.

Entretantu, Inan Miranda Soares hateten iha kestaun barak ne’ebé sai preokupasaun inan sira eskolla hospital nasionál, bainhira partus.

Nia dehan kestaun sira hanesan limitasaun rekursu, medikamentu no ekipamentu iha sentru saúde sira, limitasaun ambulánsia, kondisaun estrada ne’ebé seidauk di’ak mak inan barak tantu husi munisípiu no Díli laran hili partu iha ospitál.

“Ita lahatene bele akontese buat ruma bainhira prosesu partu, entaun limitasaun sira-ne’e sai sasukat ba inan sira hodi eskolla ospitál atu partu.

Antes ne’e, iha fulan-setembru visita Embaxadora Boa Vontade Fundus Nasoins Unidas ba Populasaun (UNFPA), Catarina Furtado mai Timor-Leste, husu governu atu investe ba saúde maternu infantil, liu-liu mellora infrastrutura saúde, asegura disponibilidade medikamentu no ekipamentu sira inklui fo formasaun ba profesionais saúde sira hodi fornese kuidadu saúde ne’ebé kaulidade ba inan isin rua sira.

Atendimentu sira ne’e tenke diak atu inan sira hakarak mai tur ahi iha fasilidade, tanba iha Timor-Leste, inan 50% sei partu iha uma agora ita presiza halo buat ruma atu sira mai hodi hatun taxa mortalidade ida ne’e,” nia hateten.