Segunda, Junho 24, 2024
Total visitors: 766366

Xefe Governu Primeiru Minstru Kay Rala Xanana Gusmao husu liga Tassa Esperansa tenke involve ekipa femenina sira husi eskola sekundaria.

Xefe Governu Primeiru Minstru Kay Rala Xanana Gusmao husu liga Tassa Esperansa tenke involve ekipa femenina sira husi eskola sekundaria.

Nia dehan, Tassa Esperansa realiza ba eskola sira liu-liu iha nivel sekundariu iha teritoriu laran tomak, ida ne'e inisiativa diak tebes hodi halo dezenvolvimentu ba desportu hahu husi baze.

"Maibe hau husu taxa Esperansa ne'e tenke involve mos ekipa femenina sira hodi partisipa tanba feto barak mak iha talentu diak iha desportu maibe la iha oportunidade atu kompete," PM Xanana dehan.

PM haktuir katak mundu desportivu ne'e diak tanba kria ambiente ne'ebe amizade no kria paz faternidade iha nasaun Timor-Leste.

Nia hatete, realiza tassa Esperansa ne'e oportunidade diak hodi ekipa femenina sira bele partisipa maximu tanba kompetisaun realiza hahu husi baze mak mai to'o nasional.

"Hau louva tebes imi sira iha tassa esperança. Husu boot tenke fo prioridade ba feto sira hodi participa, laos mane deit," PM Xanana dehan.

Iha fatin hanesan, Prezidente Komisaun Organizadora ba Tassa Esperansa, Domingos Caero, hatete husi parte komisaun depende wainhira governu dehan tinan oin tassa nee involve mos ekipa feminina, komisaun prontu para organiza.

"Ami prontu para organiza, tanba ami preparadu duni para atu organiza eventu sira hanesan nee," nia dehan.

Nia hatete ema barak mos ofrese aan atu apoiu jogu ne'e kontinua realiza iha tinan oin nune'e bele fo oportunidade ba feto sira.

"Tanba ne'e ami sei halo planu ida diak liu laos deit iha Dili laran,maibe ita bele envolve feto husi munisipiu sira," nia salienta.

Enkuantu nia dehan, Tassa Esperansa tinan ida ne'e 20203 partisipasaun huso ekipa femenina la iha, maibe tinan oin feto mos sei partisipa tanba ne'e husu atu prepara.