Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Prezidente Asosiasaun Feto Munisípiu Liquiçá, Herminia Sarmento informa depois kongresu feto munisípiu hili estrutura iha tinan 2019, sira lahala’o sira-nia papél ho másimu, tanba limitasaun rekursu finanseiru.

Prezidente Asosiasaun Feto Munisípiu Liquiçá, Herminia Sarmento informa depois kongresu feto munisípiu hili estrutura iha tinan 2019, sira lahala’o sira-nia papél ho másimu.

Nia dehan sira iha papél importante ba promosaun igualdade jéneru, liu-liu halo sosializasaun lei sira ba komunidade no fó kapasitasaun ba feto potensiál sira iha nivel munisípiu, postu no suku atu prepara sira sai lideransa.

“Atu rekomenda ba Sekretária Estadu Igualdade katak programa sira ne’ebé liga ho prevensaun violénsia bazeia ba jéneru no violénsia doméstika, sosializasaun rekomendasaun CEDAW nian bele fó konfiansa ba ami halo atividade iha nivel munisípiu. Tanba durante ne’e ami haree kuaze programa ne’ebé implementa husi membru Rede Feto, sira rasik ba to’o iha suku. Entaun ami sira-ne’e sai penontong,” nia hateten bainhira halo enkontru dahuluk ho Sekretária Estadu Igualdade, Elvina Sousa Carvalho, iha salaun Maria Gorreti Kaikoli, Díli.

Nia afirma sira iha kbi’it atu implementa atividade sira iha nivel munisípiu, postu no suku tanba ne’e importante atu apoia sira atu halao atividade, liu-liu fó kapasitasaun ba feto sira kona-ba lideransa, ekonomia.

Iha parte seluk, Sekretariu Estadu Igualdade (SEI), Elvina Sousa Carvalho, hateten asosiasaun feto iha papel krusial tebes ba esforsu promosaun igualdade jéneru tanba ne’e governu sei fó apoia finanseiru atu bele halao atividade iha nivel munisípiu, postu no suku.

Nia rekoñese depois kongresu asosiasaun la funsiona no ema barak kestiona sira-nia ezisténsia, tanba ne’e governu da-sia sei apoia asosiasaun sira atu prepara feto potensiál sira iha nivel munisípiu ba kualker oportunidade ne’ebé mai iha futuru.

“Nonu governu mai ho nia programa nafatin fó importánsia apoia no hakbi’it asosiasaun feto sira atu hakbi’it fali feto maluk sira hotu ne’ebé iha poténsia atu hasoru eleisaun sira mai, liu-liu eliesaun suku ne’ebé sei iha fulan Outubru,” nia hateten.

Nia hateten programa prioridade governu nian ba igualdade jéneru, sei fó importánsia ba ezisténsia asosiasaun feto sira-nian no grupu sira ne’ebé estabelese husi governu, tanba sira-nia papél importante atu empodera feto sira seluk.