Domingo, Abril 21, 2024
Total visitors: 766366

Xefi UNWomen iha Timor-Leste, Amy Nishtha Satyam hatete, dehan UNWomen nafatin apoiu governu Timor-Leste hodi refosra asuntu feto hanesan, hapara violensia hasoru feto no labarik feto no empedora feto iha politika foti desizaun nune'e mos prevensaun trafiku humanu.

Xefi UNWomen iha Timor-Leste, Amy Nishtha Satyam hatete, dehan UNWomen nafatin apoiu governu Timor-Leste hodi refosra asuntu feto.

Nia dehan, asuntu feto ne'e mak prioridade liu ba programa UN-Women nian, ba iha implementasaun plano asaun nasional rezolusaun konselho seguransa nasaoens unidas nian (PAN-RKSNU) nian.

"Tanba ne'e mak ita apiou governu Timor-Leste liu husi Ministeriu Interior (MI) hodi implementa programa UN-Women ne'e hodi reforsa asuntu feto," nia dehan.

Nia dehan, liu husi servisu hamutuk ne'e parte formaliza sira nia kolaborasaun hodi ajuda governu halo esforsu nune'e bele hapara violensia hasoru feto no labarik feto sira iha Timor-Leste.

“Ita fiar katak servisu hamutuk Ministeriu Interior bele dezenvolve no hametin diak liu tan Planu Asaun Nasional, iha prevensaun no rezolusaun konflitu sensivel ba jeneru, prevensaun ba trafiku umanu inklui hasae konsiensia ba redusaun siklu violensia hasoru feto no labarik feto inklui empodera feto sira iha prosesu foti desijaun tanba feto mos sai hanesan autor xave iha prosesu dame partikularmente iha nasaun ida ne'e," nia hatete.

Nia dehan, implementasaun ida ne'e halo tanba MI nudar instituisaun prinsipal hodi asegura seguransa no protesaun publiku iha Timor-Leste.

“Ita hotu hatene katak, Ministeriu Interior apoiu mandatu UNWomen nian hanesan preve ona iha Rezolusaun Asembleia Jeral Nasoins Unidas nian 64/289 no Planu Estratejiku UNWomen nian hodi hametin protesaun no seguransa ba feto, labarik-feto no grupu vulneravel sira iha Timor-Leste no promove partisipasaun no lideransa feto sira-nian iha pas no seguransa neebe kompletu, signifikativu no hanesn," nia salienta.

Alende ne'e, MI mos nudar instituisaun xave hodi lidera PAN 1325, inklui Planu Asaun Nasional sira seluk ne'ebe iha relasaun ba malu, hanesan PAN VBJ (Violensia Bazeia ba Jeneru), relatoriu monitorizasaun ba implementasaun CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), inklui papel hodi kombate no prevene trafiku umanu iha Timor-Leste.

Entretantu, Vise Ministru MI, Antonio Armindo, kongratula ba UNWomen nudar parseiru MI nian nomos ba ema hotu ne'ebe mak envolve an iha dezenvolvimentu planu ne'e nian.

“Aproveita oportunidade ne'e hakarak hato'o agradese ba UNWomen ne'ebe nafatin apoiu planu foun hodi fo rekonesimentu ba feto nia papel fundamental iha prosesu konstrusaun estadu no nasaun hodi dezenvolve no hametin diak liutan Planu Asaun Nasional 1325 ba iha Timor-Leste,” dehan nia.

Tanba ne'e, governu nia kompromisu no komitmentu hodi haburas dezenvolvimentu responsavel ba jeneru, hodi bele kumpri mandatu no espiritu rezolusaun 1325, ba prevensaun konflitu.

Nia hatete, programa ida ne'e tuir nia hanesan parte ida husi vizaun global atu atinji objetivu igualdade jeneru ho tarjetu foka liu ba prevensaun hodi hapara violensia hasoru feto no labarik feto sira iha Timor-Leste.

Tanba ne'e, nia fiar Sekretariadu PAN 1325 nian ne'ebe tutela iha MI nia okos hodi lidera kordenasaun no implementasaun jeral, monitorizasaun no relatoriu PAN 1325 nian no asegura kolaborasaun ne'ebe kordena no efetiva ho lina ministeriu partisipante sira no organizasaun sosiedade sivil sira iha Estrutura PAN 1325 nia laran.