Aktivista Direitu Humanu, Bella Galhos informa observasaun durante ne’e ba reportajen no publikasaun media nasional konaba narativa sira relasiona ho kazu Violénsia Bazeia Jéneru la edukativu, maibe hanesan halimar.

Aktivista Direitu Humanu, Bella Galhos informa observasaun durante ne’e ba reportajen no publikasaun media nasional konaba narativa sira relasiona ho kazu Violénsia Bazeia Jéneru la edukativu, maibe hanesan halimar.

Nia fo ezemplu titlu narativa sira hanesan “Feen Hetan Baku Tanba La Prepara Hahan, “Mai Tarde Feen Baku Iha Odamatan”, no titlu seluk ne’ebe viral iha semana ikus ne’e mak “Tula Feto Ba Haan Iha Dare, Padre Abito Lakon Vida”. Ne’e titlu narativa sira ne’ebe la eduka, la muda no la influensia ema atu muda ema nia pensamentu.

“Media nia levantamentu sira iha kestaun konaba feto no asuntu importante sira, barak hanesan joke halimar. Hanesan Mana Merita, ohin levanta titlu headline sira ne’ebe mak la edukativu hanesan halimar. Feen Hetan Baku Tanba La Prepara Hahan, sa jornalista mak tau titlu ida hanesan ne’e, this is a joke. Hau nia oan feto tinan 8 mos bele hakerek hanesan ne’e,” nia hateten bainhira sai panelista iha The Dili Dialogue Forum tinan 2022, ho tema Media Challenges in Timor-Leste and Southeast Asia, iha salaun CNE Colmera, Dili.

Nia hateten jornalista sira tenke esforsu haforsa konhesementu tekniku no analitiku atu bele halao papel nudar edukador, inspirador ba komunidade no dudu sosiedade atu muda sira nia prespetiva sira konaba jéneru no inkluzaun.

Enkuantu, Sekertaria Estadu Igualidade no Inkluzuan (SEII), Maria do Rosário Fátima Correia konsente reportajen media sira nian ba asuntu violénsia bazeia jéneru dalabarak la sensitive, maibe barak vitimiza vitima sira.

“Dezafiu ne’ebe ita hasoru, ita hare katak kolega jornalista sira bainhira foti notisia ruma nia titlu ne’e la sensitive ba asuntu jéneru no inkluzaun. Ezemplu titlu ida katak Feto Hetan Pankada To’o Ikus Lori ba Tribunal no Feto Halo Relasaun Gostu To’o Ikus Soe Bebe Iha Lixu, ne’e la fo motivasaun no protesaun ba feto tanba titlu notisia deit halo feto sira sai vitima dala ida tan,” nia hateten.

Nia hateten atu responde ba dezafiu ida ne’e, foin lalais Konselho Imprensa lansa ona matadalan reportajen konaba violénsia bazeia ba jéneru atu guia jornalista sira oinsa halo reportajen no publikasaun ne’ebe sensivel no kontinua halo advokasia ba orgaun komunikasaun sira atu iha politika redasaun ne’ebe sensivel ba VBJ iha kontestu kobertura no publikasaun sira.

Iha parte seluk, Presidente Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres hateten jornalista nasional 72% ho nivel edukasaun ensinu sekundariu tanba ne’e implika ba kualidade informasaun sira ne’ebe ladun kritiku.

“Maioria husi ensinu sekundariu ne’ebe kritiku mak sira ne’ebe gradua husi lisensiatura, ida ne’e kontribui ba buat ne’ebe Mana Bella Gailhos temi katak informasaun analitiku ne’e laiha,” nia hateten

Nia hateten sira nafatin halo esforsu hamutuk ho governu atu fo formasaun no kapasitasaun ba jornalista sira konaba asuntu espesifiku sira no kontinua kolabora ho universidade sira atu hare kualidade formasaun ba departamentu komunikasaun sosial nian.