Quinta, Dezembro 08, 2022
Total visitors: 692025

Governu Republika Popular China, liu husi embaixada iha Timor-Leste apoia fundu milliaun $1 dolar Amerikadu ba World Food Program (WFP) servisu hamutuk ho ministerio da saúde hodi fornese ai-han nutritivu super cereal ba inan isin rua no inan fo susu sira iha teritorio nasional hodi kontribui ba redusaun taxa malnutrisaun ba labarik, inan sira iha rai laran.

Ministra da Saúde, Dra. Odete Maria Freitas Belo hato’o agradese ba apoia jenerosidade governu China ba povu Timor-Leste iha situasaun emergensia no kritiku tanba enfrenta pandemia global Covid-19, ne’ebe halo familia barak enfrenta inseguransa ai-han.

Ministra da Saúde, Dra. Odete Maria Freitas Belo hato’o agradese ba apoia jenerosidade governu China ba povu Timor-Leste iha situasaun emergensia no kritiku tanba enfrenta pandemia global Covid-19, ne’ebe halo familia barak enfrenta inseguransa ai-han.

“Ho fundu husi China sei reforsa liu tan planu no kapasidade governu konaba oinsa enfrenta situasaun Covid-19 no dezastre naturais hanesan indundasaun kauza husi Lanina ne’ebe afeta tebes ema vulneravel sira, liu-liu inan isin rua, inan fo susu no labarik sira,” nia hateten hafoin asina akordu kontribusaun iha salaun Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

Nia dehan relatorio pre-eleminario ai-han no nutrisaun tinan 2019, hatudu 47% labarik tinan lima mai kraik sofre malnutrisaun kritiku, 8.6% kondisaun krekas, 32% todan menus, no feto idade reprodutivu sira tinan 15-49 kuaze 30% sofre anemia ran menus tanba ne’e ho apoia ida ne’e bele forense ai-han nutritivu super cereal ba inan isin rua sira no inan fo susu sira ne’ebe sofre defisiensia micronutriente.

Nia hateten taxa malnutrisaun a’as tanba problema siguransa ai-han ne’ebe dadus hatudu populasaun Timor-Leste 36% inseguransa ai-han kronika, signifika laiha asesu ba ai-han ne’ebe sufisiente no nutritivu.

Nia hatutan iha situasaun emergensia governu implementa programa cesta bazika, subsidiu ba uma kain hanesan dalan ida hodi istimula no rekupara ekonomia familia, maibe apoia kontribuisaun ida ne’e oportunu tebes atu fo aihan ne’ebe nutritivu ba grupo vulneravel sira.

Enkuantu, Embaixador China iha Timor-Leste, Xiao Jianguo hateten sira iha komitmentu atu haforsa servisu parseria ho agensia ONU nian atu ajuda governu Timor-Leste hodi atinji objetivu dezenvolvimentu sustentavel (ODS) 2030, atu hakotu hamlaha iha Timor-Leste.

“Hau kontente lansa programa ida ne’e hamutuk ho PAM no Ministériu saúde. Xina sempre disponivel atu haforsa koordenasaun no parseria servisu hamutuk ho ONU no ajuda Timor-Leste hodi atinji Objetivu Dezenvolvimentu Sustentavel 2030, atu hakotu hamlaha no halo transformasaun ba sistema ai-han,” nia hateten.

Iha parte seluk, Reprejentante WFP iha Timor-Leste, Dagen Liu hateten apoia kontribuisaun ne’e sei utiliza hodi fornese ai-han nutritivu tonelada 548 ba inan isin rua no inan fo susu sira hamutuk 12,000 resin.

“Fundu ida ne’e sei uza atu fornese ai-han suplementu hodi prevene kazu malnutrisaun, ho objetivu atu redus numeru mortalidade liu-liu ba inan sira mak iha risku a’as no sofre ba malnutrisaun liu husi fo suplementu micronutriente ba sira,” nia hateten.

Nia dehan ai-han Super Cereal ne’e ai-han ne’ebe fortifika ho vitamina no mineral, ne’ebe fo ba inan isin rua sira no inan fo susu sira hodi kontribui ba hakotu siklu malnutrisaun iha rai laran.