Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Diretur Ezekutivu Servisu Registu no Verifikasaun Empresarial (SERVE, IP), Florêncio Sanches hateten atividade komersial iha rai laran feto atinji ona 40% husi total 31,550 empresa ne’ebe registu iha sistema.

Diretur Ezekutivu Servisu Registu no Verifikasaun Empresarial (SERVE, IP), Florêncio Sanches hateten atividade komersial iha rai laran feto atinji ona 40% husi total 31,550 empresa ne’ebe registu iha sistema.

Nia dehan atividade ne’ebe sira halao kategoria ba negosio ki’ik, maibe positivu tebes tanba sira hakarak hakbesik aan ba SERVE atu rejistu iha sistema, hodi bele asesu mos ba iha benefisio sira ne’ebe governu impoin.

“Feto deit iha ona 40%, ne’e figura ida ne’ebe ita hakarak promove atu akontese iha futuru. Ita sura hamutuk entre feto no mane atinji 80%, signifika ita komesa promove negosio ki’ik ba mediu,” nia hateten via telefone.

Nia dehan to’o tempu ida empresa nasional 80% ne’e dezenvolve atividade to’o iha negosio mediu, maka sei kontribui diak liu tan ba estado, liu husi taxa.

Nia hatutan sira estabelese ona sukusal iha munisipio no promove registu komersial movel atu bele registu atividade negosio ki’ik sira hotu iha munisipio to’o suku, hodi governu bele fo apoia ne’ebe diak liu tan empresaria sira nia kreatividade no abilidade negosio.

Nia konsiente situasaun agora uniku estado mak bele promove setor privado sira, liu husi kria instrument sira hanesan lei, fasilita kreditu iha banku atu sir abele halao atividade hetan rendimentu hodi sustenta familia no gurpo, no kontribui mos taxa 10% ba estado.

Iha parte seluk, Diretora Organizasaun Hamutuk Ita Ajuda Malu (HIAM Health), Rosaria Martins da Cruz hateten asaun importante ne’ebe governu, liu-liu ministerio da saúde halo maka fo edukasaun ba negosiante sira tantu sira movel no iha merkadu konaba pratika preventive ba Covid-19, atu sira bele kontinua halao atividade negosio.

Nia dehan atividade negosio iha rai laran maioria negosio ki’ik tanba ne’e governu iha responsabilidade atu promove atividade sira ne’e iha situasaun agora hodi kontribui ba ekonomia rai laran.

“Hau nia hanoin atividade negosio gerobak sira faan modo sai tama uma oin ne’e kontinua lao, ita labele bandu sira. Importante hanorin sira uza ekipamentu prevensaun ho lolos hanesan sira tenke uza maskara, no ita sira sai sosa modo mos tenke uza maskara,” nia hateten.

Nia hateten familia ida-ida nia kondisaun ekonomia lahanesan, iha balun ne’ebe iha kapasidade sosa ekipamentu preventive sira hanesan maskara, hand sanitaizer, maibe barak labele tanba ne’e sala governu fasilita sasan sira ne’e ba negosiante sira atu sira nafatin halao atividade sein transmite moras ba ema seluk.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04