Terça, Agosto 03, 2021

Sekretaria Estadu ba Igualidade no Inkluzaun (SEII), Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus hateten hahu tinan 2019, sira halo ona mudansa ba mekanismu apoia fundu ba grupo feto sira atu iha responsabilidade no sustentabilidade.

Sekretaria Estadu ba Igualidade no Inkluzaun (SEII), Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus hateten hahu tinan 2019, sira halo ona mudansa ba mekanismu apoia fundu ba grupo feto sira atu iha responsabilidade no sustentabilidade.

Nia salienta mekanismu foun ne’ebe sira aplika maka rotativu katak fundu ne’ebe sira apoia ba grupo feto sira halo atividade tenke fo fila fali atu ajuda fali grupo seluk halao mos atividade ekonomia.

“Hahu tinan 2019, ita aplika mekanismu rotativu ne’ebe sira tenke responsabiliza. Pilotu ami hahu ho gurpo hamutuk 18, no husi grupo sira ne’e grupo rua mak fo fila fali ona, grupo seluk prontu ona atu fo fila, no ida rua mak sei neineik. Kuaze sira hotu atu fo fila fali mai ita fo fali ba grupo sira seluk, entau ita obriga sira atu iha responsabilidade liu tan,” nia hateten hafoin partisipa iha lansamentu forum nasional hapara violensia hasoru feto no labarik feto iha salaun Cathedral Bedora, Dili.

Nia dehan tinan 2021, sira sei fo prioridade ba suku hamutuk 150 iha teritorio tomak atu aplika ba fundus empoderamentu ekonomia feto atu bele hahu halo atividade ekonomia iha nivel suku.

Nia informa orsamentu ne’ebe alokadu ba programa empoderamentu ekonomia feto liu husi fundu transferensia publika ho montante $750,000, maibe $30,000 apoia ba hadia kondisaun uma mahon iha Munisipio Covalima tanba ne’e restu maka destinadu ba apoia grupo feto sira.

Iha parte seluk, Reprezentante UN Women iha Timor-Leste, Sunita Caminha hateten feto no mane nia esperensia no situasaun iha komunidade la hanesan, liu-liu direitu asesu ba rai, tempu no reponsabilidade tanba ne’e tenke konsidera politika no planu sira dezenvolvimentu ekonomia nian.

Nia dehan iha programa empoderamentu feto sira servisu hamutuk ho programa governo Australia nian, To’os Ba Moris Di’ak (TOMAK) iha munisipio Baucau atu identifika nesesidade servisu informal sira hanesan vendedor atu bele hakbi’it sira diak liu tan.

“Tinan liu ba halo avaliasaun ba vendedor sira nia nesesidade, no identifika katak iha interese ba aspetu finanseiru, jestaun finansas, lideransa no abilidade organiza malu tanba ne’e agora dadaun iha prosesu kria asosiasaun vendedor atu bele servisu hamutuk fasilita formasaun ba vendedor sira,” nia hateten.

Nia hateten importante atu apoia grupo feto sira ne’ebe halao servisu informal sira hanesan vendedor, soru tais no seluk tan atu bele asesu ba formasaun, oportunidade haburas rede negosio, no informasaun atu dezenvolve sira nia ekonomia rasik.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04