Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Presidente Board Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten rezultado peskiza empoderamentu ekonomia feto no responde ba COVID-19 iha rai laran tinan 2020, hatudu feto seidauk hetan konsiderasaun husi sosiedade hanesan chefe familia, ne’ebe implika ba feto faluk no inan solteira barak la asesu ba apoia subsidio husi governu durante estado emergensia tanba laiha ficha familia.

Presidente Board Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Lujina hateten rezultado peskiza empoderamentu ekonomia feto no responde ba COVID-19 iha rai laran tinan 2020, hatudu feto seidauk hetan konsiderasaun husi sosiedade hanesan chefe familia, ne’ebe implika ba feto faluk no inan solteira barak la asesu ba apoia subsidio husi governu durante estado emergensia tanba laiha ficha familia.

Nia dehan iha dekretu lei numeru 15/2020 konaba subsidio ba uma kan la defini klaru tanba ne’e autoridade lokal ida-ida iha intrepretasaun ne’ebe lahanesan, no ikus mai prejudika grupo vulneravel sira atu asesu ba subsidio.

“Iha lei ne’e la defini klaru hateten deit katak bele reprejenta ema ida hanesan chefe familia, maibe ita nia sosiedade nia hanoin chefe familia ne’e tenke mane entau automatika implika ba sira ne’ebe laiha laen. Iha chefe suku balun fasilita duni, maibe ida ne’e la sai hanesan uniforma ida ba autoridade lokal hotu,” nia hateten iha servisu fatin Kaikoli, Dili.

Nia hateten governu tenke konsidera ida ne’e no defini klaru atu labele prejudika grupo vulneravel sira tanba mekanismu simu subsidio $100, no cesta bazika ou aihan ne’e tenke uza dokumentu ficha familia hanesan rekejitus importante atu asesu subsidio.

Nia hatutan dificuldade seluk ne’ebe sira deskobre maka foilha ficha familia ne’ebe governu distribui ba suku sira limitado tebes tanba ne’e obrigado komunidade sira tenke hasai osan hodi ba foto copia rasik, no hasai foto atu taka ba ficha.

Nia haktuir problema sira ne’e hasoru deskonfiansa no dezsatisfasaun entre komunidade no autoridade lokal sira.

Nia rekomenda ba governu atu konsidera registu uma kain hanesan servisu regular ida ne’ebe autoridade lokal sira tenke halo tanba kada loron sempre iha familia foun atu ba futuru labele prejudika dadus sira.

Iha parte seluk, Chefe suku Caikoli, Postu Administrativu Vera Cruz, Munisipio Dili, Hipolito Marques hateten sira distribui ficha familia bazeia ba estado ema nian, signifika forma ona uma kain, ne’ebe bele reprejenta husi feto no mane.

“Inan faluk sira no solteira, ami fo tanba ami hare bazea ba nia ema ne’e hola mane no feto ona. Mane ne’ebe hola tiha feto depois husik hela entau feto iha direitu mane ami la fo tanba iha oan,” nia hateten.

Nia rekonese akontese duni forma tiha familia, no mane husik hela feen no oan. Entau feto mak iha direitu atu hetan ficha familia hodi asesu ba apoia subsidio sira.

Nia informa total chefe familia iha suku Caicoli hamutuk 1,200 resin no total populasaun hamutuk 5,700 resin. No dadus sira ne’e mak submete ba governu atu hetan apoia subsidio durante estado emergensia.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04