Terça, Março 02, 2021
Total visitors: 550987

Kordenadora Programa Hau Hili Atu Kura (HALIKU), iha Organizasaun Fundasaun Alola (FA), Pascoela Barreto hateten sira iha stok sutian, susun falsu, fuuk falsu, no manga compresaun sufisiente atu fo ba pasiente kankru susun ne’ebe mak presiza.

Kordenadora Programa Hau Hili Atu Kura (HALIKU), iha Organizasaun Fundasaun Alola (FA), Pascoela Barreto hateten sira iha stok sutian, susun falsu, fuuk falsu, no manga compresaun sufisiente atu fo ba pasiente kankru susun ne’ebe mak presiza.

Nia dehan moras kankru susun depois halo operasaun ba susun no tratamentu kontinuasaun rezulta problema sira hanesan fuuk monu no balun liman bubu tanba ne’e material sira ne’e bele ajuda sira nafatin fiar aan halao atividade no servisu hanesan baibain iha publiku.

“Sira halo operasaun no tratamentu kemoterapia fila mai sira rona informasaun sira kontaktu ami sira mai foti. Ita apoia ona sutiaun ba pasiente nain 6, susun falsu nain 8 no manga de compresaun nain 3 atu prevene bubu iha liman,” nia hateten iha servisu fatin Maskarinha, Dili.

Nia dehan magna de comprasaun ne’e ekipa Alola esperansa mak suku, material susun falsu no fuuk falsu ne’e hetan apoia husi nasaun Switzerland tanba programa Fundasaun Alola nia programa HALIKU sai hanesan membru rede internasional ba kankru susun.

Nia hateten, programa annual ne’ebe sira halao mak iha loron internasional kankru susun ne’ebe monu iha loron 4 fulan Fevereiru no Outubro corderosa atu halo kampanha nasional kankru susun ho objetivu atu hasa’e konsensia publiku kona ba deteksaun sedu no halo mos advokasia ba governu halo investimentu ba tratamentu oncologia iha rai laran.

Alende ne’e, sira mos iha atividade sensibilizasaun rutina iha eskola sira no instituisaun sira atu hasa’e ema hotu nia konesementu kona ba kankru susun atu sira bele halo prevensaun ba aan no foti desizaun lalais bainhira iha sintoma abnormal ruma iha isin.

Nia informa iha tinan 2020, sira halo referral pasiente hamutuk nain 32 kompostu husi kankru servikal nain 4 no kankru susun nain 28. Husi nain 28 ne’e nain 3 mate ona no nain ida mediku sira haruka fila ba uma tanba kondisaun grave stadiu ikus labele ona halo buat ida, maibe seluk sei halo tratamentu iha rai liur no balun kontrolu iha rai laran.

Entretantu, joventude Agustina Soares hato’o apresiasaun ba organizasaun Fundasaun Alola ne’ebe halo ona esforsu makas no didikasaun tomak hodi hasa’e konesementu publiku nian kona ba sinal-sintoma kankru feto nian no kontinua apoia pasiente sira.

“Ita hare laos ema hotu, maibe ema barak hetan ona informasaun sira kona ba sinal-sintomas kankru susun no hatene ona katak kafuak iha susun ne’e laos buat ida normal tenke lalais ba hospital konsulta hodi detekta sedu,” nia hateten.

Nia enkoraja ekipa Fundasaun Alola atu nafatin fo korajen no akompania pasiente sira tanba apoia sira ne’e bele fo motivasaun ba pasiente sira sente fiar aan no brani atu luta hasoru moras ne’ebe sira sofre.

Iha parte seluk, Diretur Nasional Apoia Servisu Hospitalar no Emergensia, iha Ministerio da Saúde, Doutor Nilton da Silva informa katak numeru pasiente ne’ebe transfere ba halo tratamentu iha rai liur barak liu mak moras kankru no kurasaun tanba seidauk bele halo iha rai laran.

“Agora dadaun vistula ba fase ran ita komesa menus tanba iha hospital nasional kolega sira bele halo ona iha ne’e, entau ikus-ikus ne’e ita hare barak liu sira ne’ebe ba halo tratamentu kemoterapia, klaru kemoterapia ne’e moras kankru. No segundu mak sira ne’ebe ba halo tratamentu kurasaun,” nia hateten.

Nia dehan tinan kotuk 2020, sira simu pasiente hamutuk nain 133, maibe konsege transfere deit pasiente nain 63 tanba situasaun surtu COVID-19 ne’ebe afeta sosiedade iha mundu tomak.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04