Segunda, Janeiro 25, 2021
Total visitors: 544459

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Sara Maria Xavier informa iha fulan Julho 2020 nia laran inan nain 498 mak partu iha sala maternidade hospital nian, no sira hotu partu ho diak no seguru, laiha inan ida mak mate.

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial iha HNGV, Sara Maria Xavier informa iha fulan Julho 2020 nia laran inan nain 498 mak partu iha sala maternidade hospital nian, no sira hotu partu ho diak no seguru, laiha inan ida mak mate.

Maske ne’e, nia dehan iha inan balun mai ho komplikasaun, maibe parteira no mediku espesialista sira halo esforsu atu fo prestasaun kuidadu saúde ne’ebe diak ba inan no oan.

“Iha fulan Julho inan sira ne’ebe mai partu iha ne’e laiha ida mak lakon vida. Inan hotu-hotu partu ho diak no seguru,” nia hateten iha servisu fatin HNGV, Bidau, Dili.

Nia dehan, husi total 498 inan ne’ebe partu, inan nain 373 mak partu normal, maibe inan nain 94 operasaun cesariana, no nain 31 partu ventoza ou utiliza instrumentu hodi ajuda hasai bebe.

Nia haktuir, husi inan sira ne’ebe partu bebe hamutuk 5,050, inan nain nen hetan oan kaduak, bebe nain 8 mak mate iha inan nia kabun laran, no nain 6 mate depois moris mai tanba sofre komplikasaun iha respiratorio.

“Atu prevene bebe mate iha kabun laran, inan sira durante isin rua tenke kontrola rutina iha sentru saude komunitaria sira ne’ebe besik no sura movimentu bebe nian, liu-liu tama fulan 8 no 9. Bebe kondisaun diak minimu loron ida bo’ok aan dala 10, maibe se menus husi ne’e problema tenke lalais hasoru profesionais saúde sira atu halo intervensaun,” nia hateten.

Nia hatutan, sidauk iha peskiza kona ba kauza bebe mate iha inan nia kabun laran, maibe esperensia kazu sira ne’ebe akontese inan sira hetan moras komplikasaun hanesan hipertensaun, anemia, infesaun faktu urinariu, no seluk tan.

Tuir dadus HNGV, iha fulan Janeiru to’o Abril tinan 2020, inan nain tolu mak mate iha sala maternidade, wainhira partus no depois partus tanba ran fakar.

Tuir dadus Peskiza Demography Health and Survey (DHS) tinan 2016 nian, hatudu taxa mortalidade inan no oan sei a’as. Mortalidade inan iha 195/100,000 inan partu kada tinan no taxa mortalidade neonatal iha 19/1,000 bebe moris, mortalidade infatil iha 30/1,000 bebe moris, no taxa mortalidade labarik tinan lima mai kraik 41/1,000.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten governu ho apoia husi parseiru dezenvolvimentu sira fo formasaun oioin ba profesional saúde sira, liu-liu parteira sira atu hasa’e sira nia kapasidade no abilidade atu halo atuasaun ba kazu komplikasaun sira.

Nia dehan, iha fator barak ne’ebe kontribui ba mortalidade inan no oan iha rai laran, fator ida mak kondisaun infrastruktura baziku, liu-liu estrada, bee moos, eletrisidade no area geografia ne’ebe do’ok.

“Ita hakarak tebes ante natal ne’e inan ida tenke hetan dala hat durante isin rua, maibe indikador ne’ebe ita tau la konsege atinji entaun ita tenke servisu makas prepara saida mak ita tenke halo, bainhira inan isin rua sira presiza ita,” nia hateten.

Nia dehan, governu sei hare hamutuk ho asosiasaun profesionais saúde sira atu estabelese konselho profesionais saúde hodi haree konaba kompetensia profesionais saúde nian no karik iha ajustamentu balun bele halo atu responde ba nesesidadade no haree mos ba rekursu ne’ebe iha.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04