Segunda, Janeiro 25, 2021
Total visitors: 544459

Diretora Organizasaun Forum Komunikasaun Feto Timor Lorosa’e (FOKUPERS), Maria José Guterres informa durante fulan hitu (7) nia laran, husi Janeiru to’o Julho tinan 2020, sira simu vitima violensia bazeia ba jeneru (VBJ) hamutuk nain 130 iha uma mahon Dili, uma mahon Maria Tapo iha munisipio Bobonaro, no uma tranzitorio Suai iha munisipio Covalima.

Diretora Organizasaun Forum Komunikasaun Feto Timor Lorosa’e (FOKUPERS), Maria José Guterres informa durante fulan hitu (7) nia laran, husi Janeiru to’o Julho tinan 2020, sira simu vitima violensia bazeia ba jeneru (VBJ) hamutuk nain 130 iha uma mahon Dili.

Nia salienta, evolusaun violensia hasoru feto no labarik iha rai laran a’as tanba sosiedade seidauk 100% valorize no respeita feto no labarik feto sira nia direitu iha sosiedade.

“Maioria kazu ne’ebe tama iha ne’e mak violensia domestika, abandonadu, abuzu seksual, no violasaun seksual ba minoridade. Husi 130 kazu ne’ebe ita simu, ita registu hotu ona iha ministerio publiku. No kazu sivil sira hanesan responsabilidade paternal maioria remata ona mediasaun iha defensoria publika,” nia hateten iha servisu fatin Farol, Dili.

Nia haktuir, bazeia ba esperensia asistensia ba vitima sira nota katak akontese violensia domestika no abandonadu tanba ekonomia familia, adulteriu (selingku), laiha komunikasaun ne’ebe diak entre feen no lae, no konsumu alkohol. Alende ne’e kazu violensia seksual no abuzu seksual akontese tanba inan aman sira husik oan hela mesak iha uma, husik hela oan ba ema seluk, no labarik sira ba to’os, ka ba kuru bee ho distansia dook.

“Ita mos iha vitima ida ho idade tinan 9. Nia hetan abuzu seksual husi ema ne’ebe lolos proteje no asegura nia, maibe halo violasaun seksual hasoru nia,” nia hatutan.

Tuir dadus, vitima nain 130 ne’e barak mak re-integra ona ba familia no balun sei hela iha uma mahon hanesan iha Dili vitima nain 15 no oan ne’ebe akompania nain 11. Sira hela iha uma entrada Dili vitima nain 4 no labarik akompanha nain 2. Iha uma mahon Maria Tapo Maliana vitima nain 3 no labarik akompanha nain 2 no uma mahon trazitorio Suai vitima nain 1.

Nia informa, dadaun ne’e atividade edukasaun prevensaun ba violensia bazeia ba jeneru seidauk hahu fila fali tanba sei iha situasaun mitigasaun surtu COVID-19, maibe atividade asistensia ba vitima nafatin lao.

Iha parte seluk, Presidente Grupo Mulher Parlamentar Timor-Leste (GMPTL), Deputada Lidia Norberta hateten sira iha ona diskusaun ho organizasaun feto sira kona ba hanoin kriminaliza insestu no sira mos konsidera importante no urgente atu hare.

“Ezijensia GMPTL nian mak kazu insestu iha Timor bo’ot tebes entaun akontesimentu sira ne’e ita la aseita no kondena makas ba hahalok a’at ida ne’e. Tanba ne’e ami husu instituisaun relevante sira, polisia no ministerio publiku, atu lori kazu ne’e to’o iha rona atu vitima hetan justisa ba kestaun ne’e, hodinune’e labele akontese tan ba ema seluk,” nia hateten iha plenaria parlamentu foin lalais ne’e.

Nia haktuir, autoridade kompetente seguransa no autor judisial sira atu fo atensaun seriu ba kazu sira ne’ebe akontese iha rai laran.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04