Quinta, Dezembro 08, 2022
Total visitors: 692025

Bainhira ema ida moris mai iha mundu ne’e, Maromak tau kedas talent ba ema ida-idak atu oinsa mak nia bele dezenvolve talenta ne’ebé iha nia aan. Hanesan akontese ba  Joni Ximenes, maske hasoru dezafiu barak maibé nia haka’as aan atu aprende buat barak inklui aprende pintura e ikus mai nia sai pintor duni.

“ Ha’u aprende pinta no ukir ne’e desde ha’u sei ki’ik eskola iha eskola iha primaria no, ha’u iha esperansa katak ba futuru ha’u sei sai pelukis ne’ebé diak ( terkenal )  e ikus mai los duni ha’u sai duni pintor,”hateten Joni Ximenes, semana kotuk , iha nia hela  fatin Bidau-Lecidere,  Dili.

Leia mais...

Eskola publiku balun hala’o izame ba segundu periode la tuir kalendariu husi Ministeriu Edukasaun nian (ME) hanesan akontese iha eskola sekundaria  5 de Maiu no 12 Novembru, tanba falta de salas.

“Bazea ba orariu ne’ebe mai husi edukasaun, lolos ami hala’o izame iha 25 Jullu maibe ba primeiru no segundu ano ami hahu  uluk iha 18 Jullu, nune’e bele koloka fatin ba estudante terseiru ano atu tuir izame e sira tenke tur ida-ida, e alende salas ami mos iha limitasaun profesores,” hateten Sancho

Leia mais...

Relasiona ho proklamasaun loron independensia Republika Indonezia (HUT RI) ne’ebé sei hala’o iha 17 Agustu kada tinan inklui iha Timor-leste, alunus husi Eskola Primaria Farol sei kanta muzika inu nasionál Indonezia nian iha komemorasaun ne’e.

Leia mais...

Fundasaun Lia los ameasa lori Ministru Edukasaun (ME)  Joao Cancio  Freitas ba Tribunal tanba utiliza orsamentu estadu nian ba asuntu particular enkuantu Ministru rasik pronto atu ba hatan iha tribunal.

Leia mais...